เทศบาลเมืองบ้านหมี่

บริการข้อมูล

สถิติเข้าชม

2.png5.png2.png2.png9.png
Today66
Yesterday112
This week406
This month178
Total25229

Visitor Info

  • IP: 3.235.29.190
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

2020-04-02

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Login Form

เกี่ยวกับเทศบาลเมือง

1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประเภทองค์กร เทศบาลเมือง ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 1 หมู่ที่ -
ถนน เทศบาล ตำบล บ้านหมี่
อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

โทรสาร

15110

036-472072

036-471352

พิกัดหน่วยงาน Lat : 0  Long : 0
เว็บไซต์ มี

ชื่อเว็บไซต์

Fanpage Facebook               

www.banmi.go.th

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่ (https://www.facebook.com/Banmimunicipality/)

 
(1)ชื่อผู้บันทึก พ.อ.อ.อำนาจ น้อยดี
    ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
    เบอร์ติดต่อ 036472072 ต่อ 603
 
(2)ชื่อผู้บันทึก  
    ตำแหน่ง  
    เบอร์ติดต่อ  
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายนายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย นายกฯ 22/04/2559 -
นายสัณหณัช เรืองรุ่ง รองนายกฯ 22/04/2559 -
นายอภิชา จิตต์ตาลาน รองนายกฯ 22/04/2559 -
นายวิสุทธิ์ เหลืองพรนุวัฒน์ รองนายกฯ 22/04/2559 -
นายวิโรจน์ ธนบุรกร ที่ปรึกษานายกฯ 22/04/2559 -
นายบุญรุ่ง จำนงค์ลักษณ์ เลขานายกฯ 22/04/2559 -
นายถวัลย์ แสงมณี เลขานายกฯ 22/04/2559 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายวรวัฒน์ เทพาพรสุวรรณ์ สมาชิกสภา 22/04/2559 -
นายชัยโย พัฒนเจริญ สมาชิกสภา 22/04/2559 -
นายเฉลิมช้ย จันทร์ดวง สมาชิกสภา 22/04/2559 -
นางสาวณัฐชานันท์ เทพาพรสุวรรณ์ สมาชิกสภา 22/04/2559 -
นางวันเพ็ญ เมฆเมืองทอง สมาชิกสภา 22/04/2559 -
นางสำราญ แสงกิ่ง สมาชิกสภา 22/04/2559 -
นายศิริพงษ์ พิมพา สมาชิกสภา 22/04/2559 -
นายกู้เกียรติ คชฤทธิ์ สมาชิกสภา 22/04/2559 -
นายสรธัญ พูลเกิด สมาชิกสภา 22/04/2559 -
10  นายศิลป์ชัย อนิวรรตน์ สมาชิกสภา 22/04/2559 -
11  นางอาภาพร เหล็กนิ่ม สมาชิกสภา 22/04/2559 -
12  นางสาวพรรณวดี ศรีสุวรรณ์ สมาชิกสภา 22/04/2559 -
13  นางเสาวนีย์ พุฒดง สมาชิกสภา 22/04/2559 -
14  นายสเกน เพชรเกตุ สมาชิกสภา 22/04/2559 -
15  นายนันทพล บุญเพิ่ม ประธานสภา 22/04/2559 -
16  นายธวัชชัย สงฉิม รองประธานสภา 22/04/2559 -
17  นายวิชาญ ชาติเผิอก เลขาสภา 22/04/2559 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 0.68 ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 7 แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 0 สาย
จำนวนถนนลาดยาง 7 สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 0 สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 0 สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 3 แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0 แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0 แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0 แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 0 สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 1 แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0 แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 0 แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0 แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0 แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0 แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 1,437 ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 0 ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 0 ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,437 ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0 ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 1 แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เลขที่ 12 ถนนเทศบาล ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี 15110 (036) 471-326
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 1 แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0 แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0 แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
ชุมชนบ้านต้นพัฒนา 392  นางสุทธิดา สะทิ
ชุมชนอนามัยพัฒนา 406  นางปราณี นิพัทธ์โยธิน
ชุมชนตลาดสดเทศบาล 393  นายมณฑล โต๊ะนาค
ชุมชนหลักเมือง 308  นางวันทนีย์ บุญศรีสมบัติ
ชุมชนนิกรธานี 590  นายเสถียร แป้งขาว
ชุมชนพัฒนาตลาดใหม่ 605  นางเกษร เพ็งยอด
ชุมชนวงเวียนตลาดใหม่พัฒนา 586  นางเกตุแก้ว แสงม่วง
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ   คน
ผู้พิการ   คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์   คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 2 แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 38 คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0 คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 9 คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 5 คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 747 คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
จำนวนครู 2 คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0 คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 0 คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 55 คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 3 แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0 แห่ง
จำนวนลานกีฬา 8 แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 1 แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลบ้านหมี่ ถนนประชาอุทิศ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้่นหมี่ จังหวัดลพบุรี 036471056
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านหมี่ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 036472072
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 24 คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 3 คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 2 คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 1 คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0 คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0 ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 0 คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0 คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0 เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 2 เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0 เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0 เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 1 คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 0 คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0 คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0 อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0 ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 1 แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 600 ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 3 คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 36,135,260.00 บาท
รายรับ   บาท
  หมวดภาษีอากร   บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม   บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   บาท
  หมวดเงินกู้   บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ   บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม   บาท
รายจ่าย   บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง   บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ   บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน   บาท