นโยบายการบริหาร

.....นโยบายการการพัฒนาเทศบาลในด้านต่าง ๆ รวม 6 ด้าน.....

     นโยบายที่ 1 ด้านการพัฒนาจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพียงพอต่อความต้องการ โดยการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ผิวจราจรท่อระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและบริการน้ำ้ประปาให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมอย่างทั่วถึง  ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดให้มีระบบคมนาคมขนส่งที่เหมาะสม

     นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพคนเสริมสร้างให้คนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่น และมีสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน ยึดหลักให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าทางสังคม เป็นผู้สู่งอายุที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ด้านยาเสพติดจะประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการควบคุมป้องกันให้ยาเสพติดหมดไปจากชุมชน ให้เป็นชุมชนที่ปลอดจากยาเสพติด เพิ่มคุณภาพระบบควบคุมและป้องกันการรักษาสุขภาพพลานามัยให้มีประสิทธิภาพ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ โภชนาการและป้องกันโรคต่่าง ๆ ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย จัดการแข่งขันกีฬาและจัดหาอุปกรณ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายให้พอเพียง

     นโยบายที่ 3 ด้านการศึกษา การจัดการศึกษาอบรมตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องในท้องถิ่น โดยจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านหมี่ให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเทศบาลที่อยู่ในสังกัด ให้มีศักยภาพตามกรองของการปฏิรูปการศึกษา นอกจากนั้นยังจัดการบริการและส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความรู้ทักษะในด้านการประกอบอาชีพแก่ประชาชนด้านกีฬา นันทนาการ กิจกรรมให้ักับเด็กและเยาวขน ตลอดจนประชาชนทั่วไป รวมทั้งด้านกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     นโยบายที่ 4 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มความพร้อมและความสามารถในการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยอาสาาสมัครป้ัองกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้มีศักยภาพที่ปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการชุมชนต่าง ๆ เพื่อช่วยเป็นกรรมการดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

     นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน รัฐบาล และชุมชน เพื่อให้เกิดทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่สวยงาม ตลอดจนการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอยและการบำบัดน้ำเสียเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ

     นโยบายที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปรับปรุงระบบบริการประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ปรับปรุงระบบอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล และบรหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น