เทศบาลเมืองบ้านหมี่

บริการข้อมูล

สถิติเข้าชม

3.png7.png0.png1.png1.png
Today102
Yesterday154
This week102
This month1945
Total37011

Visitor Info

  • IP: 3.234.241.200
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

2020-07-13

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Login Form

วิสัยทัศน์การพัฒนา

.วิสัยทัศน์การพัฒนา

"บ้านหมี่เมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงรักษ์
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลด้านการศึกษา"

 

butterfly

พันธกิจ

 

          พันธกิจที่ 1     พัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

          พันธกิจที่ 2     ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีของเมืองอย่างยั่งยืน

          พันธกิจที่ 3     พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

กลุ่มด้อยโอกาส สร้างหลักประกันความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          พันธกิจที่ 4     พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นสังคมเอื้ออาทร

          พันธกิจที่ 5     ป้องกันและควบคุมปัญหายาเสพติดในชุมชน ให้เป็นชุมชนปลอดจาก

ยาเสพติด

          พันธกิจที่ 6     ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน และให้ประชาชนดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

          พันธกิจที่ 7     ส่งเสริมการศึกษ การกีฬา การศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

          พันธกิจที่ 8     พัฒนาเทคโ่นโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

 

 

payspai20JRtdfrNFFP o