เทศบาลเมืองบ้านหมี่

บริการข้อมูล

สถิติเข้าชม

4.png9.png9.png1.png4.png
Today13
Yesterday206
This week923
This month3122
Total49914

Visitor Info

  • IP: 34.234.223.162
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2020-09-19

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Login Form

วิสัยทัศน์การพัฒนา

.วิสัยทัศน์การพัฒนา

"บ้านหมี่เมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงรักษ์
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลด้านการศึกษา"

 

butterfly

พันธกิจ

 

          พันธกิจที่ 1     พัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

          พันธกิจที่ 2     ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีของเมืองอย่างยั่งยืน

          พันธกิจที่ 3     พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

กลุ่มด้อยโอกาส สร้างหลักประกันความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          พันธกิจที่ 4     พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นสังคมเอื้ออาทร

          พันธกิจที่ 5     ป้องกันและควบคุมปัญหายาเสพติดในชุมชน ให้เป็นชุมชนปลอดจาก

ยาเสพติด

          พันธกิจที่ 6     ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน และให้ประชาชนดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

          พันธกิจที่ 7     ส่งเสริมการศึกษ การกีฬา การศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

          พันธกิจที่ 8     พัฒนาเทคโ่นโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

 

 

payspai20JRtdfrNFFP o