สมาชิกสภา

รายนามสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

 

๑.

นายนันทพล  บุญเพิ่ม

ประธานสภาเทศบาล

 

๒.

นายธวัชชัย  สงฉิม

รองประธานสภาเทศบาล

       

๓.

นายวรวัฒน์  เทพาพรสุวรรณ์

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑

 

๔.

นางวันเพ็ญ  เมฆเมืองทอง

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑

 

๕.

นางสำราญ  แสงกิ่ง

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑

 

๖.

นางสาวณัฐชานันท์  เทพาพรสุวรรณ์

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑

 

๗.

นายศิริพงษ์  พิมพา

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑

 

๘.

นายเฉลิมชัย  จันทร์ดวง

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑

 

๙.

นางสาวพรรณวดี  ศรีสุวรรณ์

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒

 

๑๐.

นายกู้เกียรติ  คชฤทธิ์

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒

 

๑๑.

นายอนุวัตร  ปั้นเทียน

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒

 

๑๒.

นายสเกน  เพชรเกตุ

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒

 

๑๓.

นายชัยโย  พัฒนเจริญ

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒

 

๑๔.

นางเสาวนีย์  พุฒดง

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๓

 

๑๕.

นายศิลป์ชัย  อนิวรรตน์

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๓

 

๑๖.

นางอาภาพร  เหล็กนิ่ม

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๓

 

๑๗.

นายวิชชา  หมีนอน

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๓

 

๑๘.

นายสรธัญ  พูลเกิด

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๓

 

สมาชิกเขต1

สมาชิกเขต2

สมาชิกเขต3