เทศบาลเมืองบ้านหมี่

บริการข้อมูล

สถิติเข้าชม

5.png6.png6.png8.png9.png
Today82
Yesterday230
This week699
This month4308
Total56689

Visitor Info

 • IP: 34.200.226.179
 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2020-10-22

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Login Form

อำนาจหน้าที่

การวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งของเทศบาลเมืองบ้านหมี่

          เทศบาลเมืองบ้านหมี่  เป็นเทศบาลขนาดกลาง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเป็น 6 ส่วนราชการ  ประกอบด้วย  สำนักปลัดเทศบาล  กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษา  โดยมีปลัดเทศบาล  ระดับกลาง  เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  ซึ่งการกำหนดกรอบอัตรากำลัง ต้องแยกตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ  เพื่อกำหนดตัวพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  ในอนาคตระยะเวลา 3 ปี  ต่อไปข้างหน้า  ให้เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน ซึ่งในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ( ประจำปีงบประมาณ 2561 - 25๖3)  คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  ได้ประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ภารกิจ  หน้าที่  ลักษณะงาน  ปริมาณงาน  ความยากและคุณภาพของงาน  เพื่อกำหนดตำแหน่งได้อย่างถูกต้อง  คุ้มค่า  ดังนั้น จึงกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้

สายงานบริหาร

          1.  ปลัดเทศบาล (บริหารงานท้องถิ่น)  ระดับกลาง            จำนวน   1   อัตรา
          2.  รองปลัดเทศบาล (บริหารงานท้องถิ่น)  ระดับต้น          จำนวน   2   อัตรา

 

สำนักปลัดเทศบาล

 พนักงานเทศบาล  ประกอบด้วย

          1)  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทั่วไป)       ระดับกลาง          จำนวน   1   อัตรา

          2)  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  (นักบริหารงานทั่วไป)               ระดับต้น             จำนวน   1   อัตรา

          3)  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  (นักบริหารงานทั่วไป)           ระดับต้น             จำนวน   1   อัตรา

          4)  นักทรัพยากรบุคคล  ปก/ชก                                                               จำนวน   1   อัตรา

          5)  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                                          จำนวน   2   อัตรา

          6)  เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน                                                        จำนวน   1   อัตรา

          7)  เจ้าพนักงานทะเบียน  ปง/ชง                                                              จำนวน   1   อัตรา

          8)  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน                       จำนวน   8   อัตรา

          9) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำปฏิบัติงาน                       จำนวน   2   อัตรา      

          10)  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปง/ชง                            จำนวน   2   อัตรา

ลูกจ้างประจำ  ประกอบด้วย

          1)  พนักงานขับรถยนต์                                                                           จำนวน   2   อัตรา      

พนักงานจ้าง  ประกอบด้วย

          พนักงานจ้างตามภารกิจ

          1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                                                   จำนวน   2   อัตรา

          2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน                                                                 จำนวน   1   อัตรา

          3)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                                                               จำนวน   1   อัตรา

          4)  พนักงานดับเพลิง                                                                               จำนวน   1   อัตรา

          พนักงานจ้างทั่วไป

          1)  คนงาน                                                                                            จำนวน   1   อัตรา

          2)  พนักงานดับเพลิง                                                                              จำนวน   5   อัตรา

 

         งานธุรการ     

          เพื่อรองรับภารกิจด้านการควบคุมการรับ - ส่งหนังสือ  เก็บรักษาและค้นหาเอกสาร  ร่างโต้ตอบประมวล  ดูแลรักษาอาคาร  สถานที่  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่  เพื่อใช้ในการจัดงานโครงการต่างๆ  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  ควบคุมงบประมาณ  สวัสดิการของสำนักปลัดเทศบาล  งานพัสดุเบิกจ่าย  จัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือน  ค่าตอบแทนสำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  งานรัฐพิธี  งานกิจนการสภา  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  สนับสนุนการจัดทำโครงการต่างๆ  ของสำนักปลัดเทศบาล  ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและงานควบคุมภายในการจัดซื้อ  จัดจ้าง  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  

          งานบริหารงานบุคคล

          เพื่อรองรับเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  การบรรจุ   แต่งตั้ง  โอนย้าย  เลื่อนระดับ  เลื่อนขั้นเงินเดือน  การจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  และการพัฒนาบุคลากร  การจัดทำโครงการต่างๆ  ของสำนักปลัดเทศบาล  งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  การดำเนินการสอบแข่งขัน   การสอบคัดเลือก  การคัดเลือก  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  การขอรับทุนการศึกษา  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  

          งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

          เพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2545  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเลือกตั้ง  ประสานในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  การรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  การเผยแพร่ข้อมูลการเลือกตั้ง  การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในท้องถิ่น  จัดทำประวัติผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย   

          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความปลอดภัย

          เพื่อรองรับภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  แก้ไขปัญหาในกรปฏิบัติงาน  ทำหน้าที่พิจารณาความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะและดำเนินการเหี่ยวกับการดับเพลิงและสาธารณภัย  กำหนดวิชาการและแผน งานเพื่อรองรับภารกิจด้านการรวบรวมวิเคราะห์  บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลในระดับต่างๆ  ตลอดจนประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ   ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  วาตภัย  พร้อมทั้งจัดการตรวจตราความเรียบร้อยของหมู่บ้าน  ร่วมกับตำรวจ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กองคลัง

 พนักงานเทศบาล  ประกอบด้วย

          1)  ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)           ระดับกลาง             จำนวน   1   อัตรา

          2)  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง)  ระดับต้น                จำนวน   1   อัตรา

          3)  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายดื  (นักบริหารงานการคลัง)     ระดับต้น                จำนวน   1   อัตรา

          4)  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                                            จำนวน   1   อัตรา

          5)  เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน                                                          จำนวน   1   อัตรา

          6)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน                                             จำนวน   1   อัตรา

          7)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน                                                จำนวน   1   อัตรา

          8)  เจ้าพนักงานพัสดุ  ปง/ชง                                                                     จำนวน   2   อัตรา

          9)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน                                                  จำนวน   1   อัตรา

          10)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน                                                จำนวน   1   อัตรา

ลูกจ้างประจำ  ประกอบด้วย

          1)  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้                                                                       จำนวน   1   อัตรา

พนักงานจ้าง  ประกอบด้วย

          พนักงานจ้างทั่วไป

           1)  คนงาน                                                                                           จำนวน   2   อัตรา

 

          งานธุรการ     

          การควบคุมการรับ - ส่งหนังสือ  เก็บรักษาและค้นหาเอกสาร  ร่างโต้ตอบประมวล  ดูแลรักษาอาคาร  สถานที่  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  งานควบคุมงบประมาณ  งานสวัสดิการของสำนักปลัดเทศบาล  งานควบคุมการลา  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  จัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือน  ค่าตอบแทน งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

          งานการเงินและบัญชี   

          ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท  ควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย  จัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย  จัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภทงานจัดทำรายงานประจำวัน  ประจำเดือน  ประจำปี  และรายงานอื่นๆ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

          งานพัสดุและทรัพย์สิน

          งานจัดซื้อและจัดจ้าง  งานควบคุมการซ่อมและบำรุงรักษา  จัดทำทะเบียนพัสดุ  ทะเบียนทรัพย์สิน  ทะเบียนครุภัณฑ์และเครื่องหมายประจำทรัพย์สิน  ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ  การจำหน่ายพัสดุ  ควบคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงินทุกชนิด  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

          งานพัฒนารายได้

          งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆ  การวางแผนจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้  การวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้  ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษีอากรลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์  และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน  งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน  งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

          งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

          งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  งานตรวจสอบรหัสชื่อเจ้าของแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน รหัสผู้ชำระภาษี  งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่างๆ  จัดทำรายงานประจำเดือน  งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่  งานตรวจสอบรหัสประจำแปลง การจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง

 

พนักงานเทศบาล  ประกอบด้วย

          1)  ผู้อำนวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง)                   ระดับกลาง                      จำนวน   1   อัตรา

          2)  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  (นักบริหารงานช่าง)  ระดับต้น                         จำนวน   1   อัตรา

          3)  หัวหน้าฝ่ายการโยธา  (นักบริหารงานช่าง)                   ระดับต้น                         จำนวน   1   อัตรา

          4)  นายช่างโยธาอาวุโส                                                                                        จำนวน   1   อัตรา      

          5)  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน                                                                                   จำนวน   1   อัตรา      

          6)  นายช่างโยธา   ปง/ชง                                                                                     จำนวน   2   อัตรา

          7)  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน                                                                           จำนวน   1   อัตรา

          8)  นายช่างไฟฟ้า  ปง/ชง                                                                                      จำนวน   1   อัตรา

          9)  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                                                         จำนวน   1   อัตรา

ลูกจ้างประจำ  ประกอบด้วย

          1)  พนักงานขับรถยนต์                                                                                         จำนวน   1   อัตรา

พนักงานจ้าง  ประกอบด้วย

          พนักงานจ้างตามภารกิจ

 •    1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                                                       จำนวน   1   อัตรา
 •    2)  พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา                                                               จำนวน   1   อัตรา
 •    3)  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                                                                                    จำนวน   1   อัตรา
 •    4)  พนักงานขับรถยนต์ จำนวน   1   อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 •   1)  คนงาน                                                                                                 จำนวน   7   อัตรา
 •           งานธุรการ     

            การควบคุมการรับ - ส่งหนังสือ  เก็บรักษาและค้นหาเอกสาร  ร่างโต้ตอบประมวล  ดูแลรักษาอาคาร  สถานที่  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  งานควบคุมงบประมาณ  งานสวัสดิการของสำนักปลัดเทศบาล  งานควบคุมการลา  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  จัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือน  ค่าตอบแทน  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานวิศวกรรม

            เพื่อรองรับงานสำรวจและออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม  สำรวจออกแบบโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม  งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม  งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม  งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม  งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานสถาปัตยกรรม

            มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสำรวจและออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์  งานสำรวจวางโครงการ จัดทำผังและควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย  งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม  งานให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์  งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม  งานวิเคราะห์ทาง วิจัยทางด้านสถาปัตยกรรม งานงบประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์   งานให้บริการทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์  และงานด้านศิลปกรรมต่าง ๆ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานผังเมือง

            จัดทำผังเมืองรวม  จัดทำผังเมืองเฉพาะ งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด  งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดาสาธารณประโยชน์  งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกและทางน้ำ  งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง  งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง  งานให้คำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมงานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม  งานวิเคราะห์วิจัยผังเมือง งานเวนคืนกรรมสิทธิ์ที่ดิน  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 •                          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   

  พนักงานเทศบาล  ประกอบด้วย

            1)  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข)           ระดับกลาง       จำนวน   1   อัตรา

            2)  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  (นักบริหารงานสาธารณสุข) ระดับต้น           จำนวน   1   อัตรา

            3)  หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข  (นักบริหารงานสาธารณสุข) ระดับต้น           จำนวน   1   อัตรา

            4)  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                                                                           จำนวน   1   อัตรา      

 •           5)  พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน                                                                            จำนวน   1   อัตรา

            6)  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                                                                จำนวน   1   อัตรา

            7)  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ปง/ชง                                                                      จำนวน   1   อัตรา

            8)  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                                                          จำนวน   1   อัตรา

 • ลูกจ้างประจำ  ประกอบด้วย

 •           1)  พนักงานขับรถยนต์                                                                                        จำนวน   1   อัตรา

  พนักงานจ้าง  ประกอบด้วย

            พนักงานจ้างตามภารกิจ

  •     1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                                                               จำนวน   1   อัตรา
  •     2)  พนักงานขับรถยนต์                                                                                       จำนวน   2   อัตรา
  •           งานธุรการ     

             การควบคุมการรับ - ส่งหนังสือ  เก็บรักษาและค้นหาเอกสาร  ร่างโต้ตอบประมวล  ดูแลรักษาอาคาร  สถานที่  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  งานควบคุมงบประมาณ  งานสวัสดิการของสำนักปลัดเทศบาล  งานควบคุมการลา  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  จัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือน  ค่าตอบแทน  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

             งานศูนย์บริการสาธารณสุข

             งานให้บริการรักษาพยาบาลทั้งในและนอกสถานที่  งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข  งานพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุข  งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  งานประเมินผล  งานป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

             งานรักษาความสะอาด

             งานกวาดล้าง  ทำความสะอาด  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  งานขนถ่ายขยะมูลฝอย  งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  งานควบคุมบริหารจัดการ ตรวจสอบในระบบการกำจัดขยะและน้ำเสีย  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย งานวิเคราะห์คุณภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย งานจัดภูมิทัศน์ของสถานที่  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

             งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

             งานควบคุมด้านสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ  งานประกอบการค้าและกิจกรรมตามเทศบัญญัติด้านสาธารณสุข  งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน  งานอาชีวอนามัย งานควบคุมฌาปนสถาน งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

             งานส่งเสริมสุขภาพ

             งานด้านสุขศึกษา  งานอนนามัยโรงเรียน  งานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว  งานสาธารณสุขมูลฐาน  งานโภชนาการ  งานสุขภาพจิต  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

             งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

             งานป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค  งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

             งานสัตวแพทย์

             งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์หรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยง หรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ  งานเฝ้าระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์  งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์  งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์  งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ 

 • กองวิชาการและแผนงาน

  พนักงานเทศบาล  ประกอบด้วย

            1)  ผู้อำนวยการกองวิชาการ ฯ (นักบริหารงานทั่วไป)                   ระดับกลาง               จำนวน   1   อัตรา

            2)  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  (นักบริหารงานทั่วไป)     ระดับต้น                  จำนวน   1   อัตรา

            3)  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น                  จำนวน   1   อัตรา

            4)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                                                                จำนวน   1   อัตรา 

            5)  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ                                                                                จำนวน   1   อัตรา 

            6)  นิติกร   ปก/ชก                                                                                                   จำนวน   1   อัตรา 

            7)  เจ้าพนักงานธุรการ   ปง/ชง                                                                                 จำนวน   1   อัตรา 

            8)  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์   ปง/ชง                                                                      จำนวน   1   อัตรา 

  พนักงานจ้าง

            พนักงานจ้างทั่วไป

  •     1) คนงาน                                                                     จำนวน   3   อัตรา

            งานธุรการ     

            การควบคุมการรับ - ส่งหนังสือ  เก็บรักษาและค้นหาเอกสาร  ร่างโต้ตอบประมวล  ดูแลรักษาอาคาร  สถานที่  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  งานควบคุมงบประมาณ  งานสวัสดิการของสำนักปลัดเทศบาล  งานควบคุมการลา  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  จัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือน  ค่าตอบแทน  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

            งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำไปใช้ในการวางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ  งานเตรียมเอกสาราที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตและความพอเพียงพอของบริการสาธารณูปโภคหลัก งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต  งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลในระดับต่างๆ  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สรุปปัญหา อุปสรรค เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  เพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานจัดทำงบประมาณ

            งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานประจำที่หน่วยงานต่างๆ ทราบและดำเนินการ  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาล  งานการศึกษาหาแนวทางเพื่อจัดหารายได้ใหม่ๆ ดำเนินการตามกฎหมาย งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานประชาสัมพันธ์

            งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล  งานเผยแพร่สนับสนุนผลงานนโยบายของรัฐบาลและเทศบาล  งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น  งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ  ที่เกี่ยวกับงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของเทศบาล  งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ  เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์  งานสารสนเทศ  งานบริการข้อมูลข่าวสาร  งานแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลใน ด้านต่างๆ  แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน  งานให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป ตาม  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานนิติการ

            งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เรื่องงบประมาณประจำปี  งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่ง  งานจัดทำนิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย  งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ การร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์  งานสอบสวนและเปรียบเทียบปรับการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ  งานติดตามเกี่ยวกับภาษีค้างชำสระของเทศบาล งานรวบรวมพยานหลสักฐานต่างๆ  ให้แก่อัยการกรณีเทศบาลถูกฟ้อง ทั้งคดีปกครองและคดีแพ่ง  งานประนีประนอมระงับข้อพิพาทก่อนและหลังดำเนินการฟ้อง  งานควบคุมการบริการสังคมของผู้ถูกคุมประพฤติ งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานพัฒนาชุมชน

            งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  งานจัดระเบียบชุมชน  งานประสานงานและร่วมมือกาบหน่วยงานต่างๆ  เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน  งานจัดทำโครสงงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน  งานพัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 • กองการศึกษา

  พนักงานเทศบาล  ประกอบด้วย

            1)  ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา)                ระดับกลาง       จำนวน   1   อัตรา

            2)  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  (นักบริหารการศึกษา)            ระดับต้น          จำนวน   1   อัตรา

            3)  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาการศึกษา  (นักบริหารการศึกษา)  ระดับต้น          จำนวน   1   อัตรา

            4)  ศึกษานิเทศก์    ชก/ชก.พิเศษ                                                                   จำนวน   1   อัตรา 

            5)  นักสันทนาการ  ปก/ชก                                                                            จำนวน   1   อัตรา 

            6)  นักสันทนาการชำนาญการ                                                                       จำนวน   1   อัตรา 

            7)  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                                                   จำนวน   1   อัตรา 

            8)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ปง/ชง                                                       จำนวน   1   อัตรา  

  พนักงานจ้าง

             พนักงานจ้างตามภารกิจ                                                          

            1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                                                         จำนวน   1   อัตรา 

            2)  พนักงานขับรถยนต์                                                                                 จำนวน   1   อัตรา

            3)  ผู้ช่วยนักสันทนาการ                                                                               จำนวน   2   อัตรา

            4)  ผู้ช่วยครู                                                                                                จำนวน   3   อัตรา

            พนักงานจ้างทั่วไป

            1)  คนงาน                                                                                                  จำนวน   1   อัตรา

 •          งานธุรการ     

            การควบคุมการรับ - ส่งหนังสือ  เก็บรักษาและค้นหาเอกสาร  ร่างโต้ตอบประมวล  ดูแลรักษาอาคาร  สถานที่  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  งานควบคุมงบประมาณ  งานสวัสดิการของสำนักปลัดเทศบาล  งานควบคุมการลา  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  จัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือน  ค่าตอบแทน  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานบริหารงานบุคคล

            เพื่อรองรับเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  การบรรจุ   แต่งตั้ง  โอนย้าย  เลื่อนระดับ  เลื่อนขั้นเงินเดือน  การจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  และการพัฒนาบุคลากร  การจัดทำโครงการต่างๆ  ของสำนักปลัดเทศบาล  งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  การดำเนินการสอบแข่งขัน   การสอบคัดเลือก  การคัดเลือก  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  การขอรับทุนการศึกษา  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย    

   

             งานแผนโครงการและงบประมาณ

             งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ประสานงานในการดำเนินงานทางการศึกษากับหน่วยงานอื่นๆ งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานการเงินและบัญชี งานเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน และค่าสาธารณูปโภค  งานจัดทำบัญชีพัสดุ  เอกสารใบสำคัญเกี่ยวกับการเบิกจ่าย รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนประจำงวด งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  พนรักงานครู และลูกจ้างประจำ  สังกัดสถานศึกษางานจัดทำงบประมาณประจำปีและเพิ่มเติม  งานสถิติและการรายงานการเงินทุกประเภท  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย    

            งานการศึกษาปฐมวัย

            การศึกษาปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย โรงเรียนหรือศูนย์การเรียนรู้  ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านหมี่  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานโรงเรียน

  งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล  งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆ  ของโรงเรียน  งานดูแลจัดเตรียมและให้บริการวัสดุ  อุปกรณ์คู่มือครู  สื่อการเรียนการสอนโรงเรียน  งานการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน  งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน  งานปลูกฝังวินัยและถ่ายทอดวัฒนาธรรมของชาติ  งานประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานนิเทศก์การศึกษา

            งานการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของเทศบาลและสถานศึกษา  งานส่งเสริมคุณภาพหลักสูตรการศึกษา  งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย

            งานการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  งานจัดการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ครูชุมชน  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์

 •           งานจัดดำเนินการด้านห้องสมุดประชาชน  งานจัดเนินการเกี่ยวกับการจัดที่อ่านหนังสือ  หรือห้องสมุดชุมชน  งานการจัดพิพิธภัณฑ์  งานงในการจัดแลละดำเนินเกี่ยวกาบการเครือข่ายทางการศึกษา งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย    

            งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

            งานสำรวจเด็กก่อนการศึกษาภาคบังคับ  งานตรวจสอบและดำเนินการผู้ฝ่าฝืนตาม พ.ร.บ. ภาคบังคับ  งานงานตรวจโรงเรียนและสถานที่  ที่กฎหมายกำหนด  สอดส่อง  ดูแลความประพฤติของนักเรียนและเยาวชนที่ประพฤติไม่เหมาะสม  งานรายงานอุบัติภัยภายในโรงเรียน  งานอนนามัยโรงเรียนร่วมกับสาธารณสุขและโรงพยาบาล  งานลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด  งานรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ  งานติดตามนักเรียนที่ออกกลางคันและนักเรียนที่จบชั้นสูงสุดของโรงเรียน  งานติดตาม  เสนอ  แนะแนววางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความ

  ประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล  งานช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน งานกิจกรรมมอบหลักฐานการศึกษา  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

            งานกีฬาและนันทนาการ

            งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  งานชุมนุมต่างๆ  การอยู่ค่ายพดกักแรม  งานการจัดแข่งขันกีฬา  งานส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ  ส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน  งานการพัฒนาเทคนิคการกีฬาการส่งเสริมการกีฬาเพื่ออาชีพ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม

            งานประเพณีและส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  รวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และค้นคว้า  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย    

 

เพิ่มเติมปี 2563 คลิกที่นี่

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรป้องครองส่วรท้องถิ่น พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14)พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่ก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562
x ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551
x ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2554

 

โครงสร้างหน่วยงาน

 โครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารของเทศบาลเมืองบ้านหมี่

          โครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารของเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเป็นฝ่ายกำหนดนโยบายและรับผิดชอบการบริหารราชการของเทศบาล และแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วย ในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารออกเป็นส่วนต่างๆ ตามปริมาณและคุณภาพของงาน  โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   ประกอบด้วย    

๑. สำนักปลัดเทศบาล    
๒. กองคลัง    
๓. กองช่าง    
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
๕. กองการศึกษา   
๖. กองวิชาการและแผนงาน

 

ตารางอัตรากำลังของเทศบาลเมืองบ้านหมี่

 

 

ส่วนราชการ

พนักงานเทศบาลสามัญ

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

รวม

 

๑. สำนักปลัดเทศบาล

๑๖

๑๐

๒๙

 

๒. กองคลัง

๑๒

          

๓. กองช่าง

๑๑

๑๗

 

๔. กองสาธารณสุขฯ

 

๕. กองการศึกษา

-

๑๒

 

๖. กองวิชาการและแผนงาน

-

รวม

๔๓

๓๗

๘๖

 (ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดฯ วันที่  ๒๔  ตุลาคม ๒๕๕๙)

 

                                             

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

๑.  ด้านกายภาพ

 

๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

                 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ เป็นเทศบาลหนึ่งในจำนวน ๑๓ เทศบาล  ของจังหวัดลพบุรี อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ซึ่งอยู่ห่างจากอำเมืองลพบุรีไปทางทิศเหนือประมาณ ๓๐ กิโลเมตร มีเขตการปกครอง ๑ ตำบล คือ  ตำบลบ้านหมี่  จำนวนพื้นที่ภายในเขตเทศบาล  ๐.๖๗๖๓  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๔๑๙ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้

                    ทิศเหนือ                   ติดต่อกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา

                    ทิศใต้                     ติดต่อกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง

                    ทิศตะวันออก             ติดต่อกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

                    ทิศตะวันตก               ติดต่อกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง

 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ          เป็นที่ราบลุ่ม

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ            ร้อนชื้น มี ๓ ฤดู ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน

 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง

 

๒.๑  เขตการปกครอง

                 โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาล

                 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประกอบด้วยสภาเทศบาลเมืองบ้านหมี่และนายกเทศมนตรีเมือง
บ้านหมี่ มีนายกเทศมนตรีทำหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาล  โดยมีรองนายกเทศมนตรี จำนวน
๓ ท่าน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน ๑ ท่าน และเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน ๒ ท่าน
มีสภาเทศบาลทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และตรวจสอบดูแลการบริหาร ของฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
มีจำนวนทั้งหมด ๑๘ ท่าน อำนาจหน้าที่ของเทศบาลจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖

รายนามคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านหมี่

๑.

นายจักรพันธ์

เหล่าวงค์ไทย

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่

๒.

นายอภิชา

จิตต์ตาลาน

รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่

๓.

นายสัณหณัช

เรืองรุ่ง

รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่

๔.

นายวิสุทธิ์

เหลืองพรนุวัฒน์

รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่

๕.

นายวิโรจน์

ธนบุรากร

ที่ปรึกษานายก

๖.

นายถวัลย์

แสงมณี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

๗.

นายบุญรุ่ง

จำนงค์ลักษณ์

เลขานุการนายกเทศมนตรี

 

 

รายนามสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

๑.

นายนันทพล

บุญเพิ่ม

ประธานสภาเทศบาล

๒.

นายธวัชชัย

สงฉิม

รองประธานสภาเทศบาล

๓.

นายวรวัฒน์

เทพาพรสุวรรณ์

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑

๔.

นางวันเพ็ญ

เมฆเมืองทอง

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑

๕.

นางสำราญ

แสงกิ่ง

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑

๖.

นางสาวณัฐชานันท์

เทพาพรสุวรรณ์

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑

๗.

นายศิริพงษ์

พิมพา

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑

๘.

นายเฉลิมชัย

จันทร์ดวง

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑

๙.

นางสาวพรรณวดี

ศรีสุวรรณ์

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒

๑๐.

นายกู้เกียรติ

คชฤทธิ์

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒

๑๑.

นายอนุวัตร

ปั้นเทียน

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒

๑๒.

นายสเกน

เพชรเกตุ

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒

๑๓.

นายชัยโย

พัฒนเจริญ

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒

๑๔.

นางเสาวนีย์

พุฒดง

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๓

๑๕.

นายศิลป์ชัย

อนิวรรตน์

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๓

๑๖.

นางอาภาพร

เหล็กนิ่ม

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๓

๑๗.

นายวิชชา

หมีนอน

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๓

๑๘.

นายสรธัญ

พูลเกิด

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๓

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารของเทศบาลเมืองบ้านหมี่

          โครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารของเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเป็นฝ่ายกำหนดนโยบายและรับผิดชอบการบริหารราชการของเทศบาล และแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วย ในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารออกเป็นส่วนต่างๆ
ตามปริมาณและคุณภาพของงาน  โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   ประกอบด้วย    ๑. สำนักปลัดเทศบาล     ๒. กองคลัง    ๓. กองช่าง    ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๕. กองการศึกษา   ๖. กองวิชาการและแผนงาน

ตารางอัตรากำลังของเทศบาลเมืองบ้านหมี่

ส่วนราชการ

พนักงาน

เทศบาลสามัญ

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

รวม

๑. สำนักปลัดเทศบาล

๑๖

๑๐

๒๙

๒. กองคลัง

๑๒

๓. กองช่าง

๑๑

๑๗

๔. กองสาธารณสุขฯ

๕. กองการศึกษา

-

๑๒

๖. กองวิชาการและแผนงาน

-

รวม

๔๓

๓๗

๘๖

                                              (ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดฯ วันที่  ๒๔  ตุลาคม ๒๕๕๙)

 

๓.  ประชากร

 

๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

                  จำนวนประชากรตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง ณ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
รวม ๓,๓๙๗ คน แยกเป็นชาย ๑,๖๒๘ คน หญิง ๑,๗๖๙ คน

          ๓.๒  ช่วงอายุและจำนวนประชากร

     ประชากร จำแนกตามช่วงอายุปี ๒๕๕๙ ที่อาศัยในครัวเรือน เขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่

     ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบลปี ๒๕๕๙

 

ช่วงอายุ

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

คน

ร้อยละ(%)

คน

ร้อยละ(%)

คน

ร้อยละ(%)

น้อยกว่า ๑ ปีเต็ม

๒๓

๑.๔๑

๒๕

๑.๔๐

๔๘

๑.๔๑

๑ ปีเต็ม - ๒ ปี

๓๙

๒.๔๐

๒๘

๑.๕๗

๖๗

๑.๙๖

๓ ปีเต็ม - ๕ ปี

๕๖

๓.๔๔

๔๒

๒.๓๕

๙๘

๒.๘๗

๖ ปีเต็ม - ๑๑ ปี

๙๙

๖.๐๙

๙๘

๕.๔๘

๑๙๗

๕.๗๗

๑๒ ปีเต็ม - ๑๔ ปี

๕๓

๓.๒๖

๔๓

๒.๔๐

๙๖

๒.๘๑

๑๕ ปีเต็ม - ๑๗ ปี

๔๓

๒.๖๔

๖๐

๓.๓๕

๑๐๓

๓.๐๑

๑๘ ปีเต็ม - ๒๕ ปี

๑๙๗

๑๒.๑๑

๑๘๕

๑๐.๓๔

๓๘๒

๑๑.๑๘

๒๖ ปีเต็ม - ๔๙ ปี

๖๒๕

๓๘.๔๑

๖๐๒

๓๓.๖๕

๑,๒๒๗

๓๕.๙๒

๕๐ ปีเต็ม - ๖๐ ปี

๒๒๗

๑๓.๙๕

๓๑๔

๑๗.๕๕

๕๔๑

๑๕.๘๔

มากกว่า ๖๐ ปีเต็มขึ้นไป

๒๖๕

๑๖.๒๙

๓๙๒

๒๑.๙๑

๖๕๗

๑๙.๒๓

รวม

๑,๖๒๗

๑๐๐.๐๐

๑,๗๘๙

๑๐๐.๐๐

๓,๔๑๖

๑๐๐.๐๐

 

              สรุป  ประชากรที่อาศัยอยู่จริง ณ วันสำรวจ 

              มีครัวเรือนทั้งหมด  ๑,๒๐๐  ครัวเรือน     จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ทั้งหมด  ๓,๔๑๖ คน

              เพศชาย ๑,๖๒๗ คน     เพศหญิง ๑,๗๘๙  คน

๔.  สภาพทางสังคม

 

๔.๑  การศึกษา

                ภายในเขตเทศบาล เป็นที่ตั้งของโรงเรียนภายในสังกัดเทศบาล จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ , โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านหมี่ และโรงเรียน
ที่สังกัดเอกชน จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่  โรงเรียนรัตนศึกษา มีข้อมูลโดยสังเขป ดังนี้

สถานศึกษา

จำนวนนักเรียน

จำนวนครู อาจารย์

จำนวนห้อง

 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านหมี่

  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่

        ระดับก่อนประถมวัย

โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่

   ระดับประถมศึกษา

   ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนรัตนศึกษา

      ระดับก่อนประถมวัย

      ระดับประถมศึกษา

๗๐

๓๑๗

๔๐๒

๕๐

๕๘

๒๕๑

๑๘

๓๕

๑๔

๑๒

๑๕

(ที่มา : กองการศึกษา วันที่  ๒๔  ตุลาคม ๒๕๕๙)

๔.๒  สาธารณสุข

                ๔.๒.๑ โรงพยาบาลในเขตพื้นที่  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน ๑ แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาล
บ้านหมี่ มีเตียงคนไข้ จำนวน ๒๕๘  เตียง  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลบ้านหมี่ 
แพทย์จำนวน  ๒๔  คน  พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑๙๔  คน ทันตแพทย์ จำนวน ๖ คน เภสัชกร จำนวน ๑๒ คน และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน ๒ คน จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลบ้านหมี่  ๔๖,๒๖๓ คน/ปี (ผู้มารับบริการทั้งหมดภายในโรงพยาบาล) และ ๑,๖๑๑ คน/ปี (เฉพาะประชากรในเขตเทศบาล)

                 ประเภทการเจ็บป่วยที่ประชาชนเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล ๕ อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่
๑ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ) คือ

๑.  โรคเบาหวาน

          ๒.  โรคความดันโลหิตสูง

          ๓.  โรคไตเรื้อรัง

          ๔.  โรคไข้หวัด

                    ๕.  โรคคออักเสบ    

                   

                 ๔.๒.๒  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านหมี่   จำนวน ๑  แห่ง  บุคลากรทางการแพทย์
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านหมี่   พยาบาลเทคนิคจำนวน ๑ คน อสม.  จำนวน
๓๕ คน มีผู้มาใช้บริการประมาณ  ๔,๒๐๐  คน/ปี  

(ที่มา : โรงพยาบาลบ้านหมี่ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ )

                 ประเภทการเจ็บป่วยที่ประชาชนเข้ามารับการรักษาในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านหมี่
๕ อันดับแรก

๑. โรคข้ออักเสบ

๒. โรคระบบทางเดินหายใจ

๓. โรคระบบทางเดินอาหาร

๔. โรคกระเพาะอาหาร

๕. โรคผิวหนัง

       ๔.๒.๓  คลินิกเอกชน  จำนวน  ๑๓  แห่ง

                 ๔.๒.๔  ร้านขายยาแผนปัจจุบันจำนวน  ๗  แห่ง  ร้านขายยาแผนโบราณ  จำนวน ๑ แห่ง

 

๔.๓  อาชญากรรม

       (สถิติอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมาของอำเภอบ้านหมี่)

                 เขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของสถานีตำรวจภูธรบ้านหมี่ มีสถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้น และสามารถจับกุมผู้กระทำผิด ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ มีดังนี้

                   คดีครอบครองยาบ้า                 จำนวน            ๔๔๙    ราย

                   คดีทำร้ายร่างกาย                   จำนวน            ๒๘      ราย

                   คดีเล่นการพนัน                     จำนวน            ๑๐๑   ราย

                   คดีลักทรัพย์                         จำนวน            ๘๕      ราย

                   คดีจำหน่ายยาชุด                   จำนวน            -        ราย

                   คดียักยอกทรัพย์                     จำนวน            ๙        ราย

                   คดียาเสพติด                          จำนวน            ๑๑      ราย

                   คดีพยายามฆ่า                       จำนวน           ๙        ราย

                   คดีแจ้งความเท็จ                     จำนวน            ๑        ราย

                   คดี พ.ร.บ. ทหาร                    จำนวน            ๘        ราย

                   คดีเมาแล้วขับ                        จำนวน            ๑๑๕   ราย

 

๔.๔  การสังคมสงเคราะห์

       เทศบาลเมืองบ้านหมี่มีจำนวนผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ จำนวน ๕๓๐ คน และ ผู้พิการ ๖๐ คน

 

๕.  ระบบบริการพื้นฐาน

 

๕.๑  การคมนาคมขนส่ง

       ๕.๑.๑  การคมนาคมและการจราจร

                  เทศบาลเมืองบ้านหมี่ มีถนนเชื่อมต่อทางหลวงจังหวัด ใช้เป็นเส้นทางติดต่อกับจังหวัดและ   
        อำเภอใกล้เคียง โดยมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้

                            ทางหลวงจังหวัด สาย ๓๑๙๖ เชื่อมต่อ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และอำเภอตาคลี
                  จังหวัดนครสวรรค์

                            ทางหลวงจังหวัด สาย ๓๐๙ เชื่อมต่อ อำเภอโคกสำโรง

                            ทางหลวงจังหวัด สาย ๓๐๒๘ เชื่อมต่อ อำเภอท่าวุ้ง และใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่จังหวัด
                  สิงห์บุรี และทางหลวงแผ่นดินสายเอเชีย

                            นอกจากนี้ยังมีรถไฟสายเหนือผ่าน เที่ยวขึ้น จำนวน ๗ เที่ยว และเที่ยวล่อง ๗ เที่ยว          

                            ถนนในเขตเทศบาล มีจำนวน ๖ สาย ได้แก่

                            ๑. ถนนเทศบาล              ค.ส.ล.               ความยาว         ๓๐๐       เมตร

                                                              แอสฟัสท์ติก        ความยาว         ๙๙๐       เมตร

                            ๒. ถนนปิยะบุตร             ค.ส.ล.               ความยาว         ๒๐๐       เมตร

                                                              แอสฟัสท์ติก        ความยาว         ๙๒๐       เมตร

                            ๓. ถนนตลาดใหม่           ค.ส.ล.               ความยาว       ๑,๙๕๐      เมตร

                            ๔. ถนนประชาอุทิศ          แอสฟัสท์ติก        ความยาว         ๖๐๐       เมตร

                            ๕. ถนนอนามัย              แอสฟัสท์ติก        ความยาว         ๖๘๐       เมตร

                            ๖. ถนนซอยโรงน้ำแข็ง       ค.ส.ล.               ความยาว         ๓๓๐       เมตร

                             (ความกว้างเฉลี่ยของถนนทุกสาย ประมาณ ๖.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร)

              

                            ในถนนทุกสาย มีการตีเส้นจราจรเป็นช่องสำหรับจอดยานพาหนะบริเวณขอบทางถนน
                   เพราะผิวจราจรของถนน ร้อยละ ๘๐ มีทางบังคับอยู่ ภายในเขตเทศบาลยังไม่มีสะพานลอย
                   คนข้ามเนื่องจากสภาพการจราจรยังไม่คับคั่ง แต่บริเวณสี่แยกถนนสายหลักอาจมีปัญหาบ้าง
                   เล็กน้อย ซึ่งแก้ไขได้โดยการติดสัญญาณไฟจราจร

          ภายในเขตเทศบาล มีสะพาน ค.ส.ล. ข้ามลำรางสาธารณะ จำนวน ๒ แห่ง  

          -  สะพานบริเวณถนนเทศบาล (สะพานสี่แยกแสงฟ้าบริเวณหลังร้านทองแม่ซิม)

          -  สะพานบริเวณถนนประชาอุทิศ (สะพานข้างร้านเจ๊กหยุน)

(ลำรางสาธารณะ ขนาดท้องลำรางกว้างประมาณ ๒.๐๐ เมตร ปากลำรางกว้างประมาณ
๔.๐๐ เมตร)

          การก่อสร้างรางระบายน้ำรอบพื้นที่เขตเทศบาล ความยาว  ๑,๗๔๔ เมตร ได้แก่

          -  รางระบายน้ำบริเวณร้านราญสมัย- หลังงานป้องกันฯ  ความยาวประมาณ ๘๘๐ เมตร

          -  รางระบายน้ำบริเวณร้านชัยภูษา-สะพานข้างร้านเจ๊กหยุน ความยาวประมาณ ๑๕๕ เมตร

-  รางระบายน้ำบริเวณหน้าร้านพัฒนเจริญ- บริเวณหลังร้านทองแม่ซิมความยาวประมาณ 
๘๘ เมตร

-  รางระบายน้ำ บริเวณร้านตึ๋งน้ำแข็งรำราง-สะพานหลังร้านเจ๊กหยุน ความยาวประมาณ
๒๙๑ เมตร

                    -  รางระบายน้ำ บริเวณด้านหลังสถานีขนส่ง บ.ข.ส. ความยาวประมาณ ๓๓๐ เมตร

 

๕.๒  การไฟฟ้า

       การให้บริการประชาชนด้านไฟฟ้า เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านหมี่ โดยที่เทศบาลเมืองบ้านหมี่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการติดตั้งซ่อมแซม และเสียค่าใช้จ่ายส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ และค่าไฟฟ้าส่วนเกิน ๑๐ % ของไฟฟ้าที่ให้ความสว่างตามถนน ตรอก ซอย ครอบคลุมถนน
ทั้ง ๗ สาย ในเขตเทศบาล ซึ่งมีกำลังการผลิต ๑๔.๗ MW ในส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประชาชน ประมาณ ๓๒๑.๔๒๓ หน่วย/เดือน (ในเขตเทศบาล) จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาล ๒,๗๐๐ ราย

 

 

๕.๓  การประปา

       ประชาชนในเขตเทศบาลได้ใช้น้ำประปาที่ผลิตโดยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านหมี่ ซึ่งมีกำลังการผลิต ๙,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนปริมาณการใช้น้ำของประชาชนประมาณ ๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จำนวนผู้ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาล ๒,๕๐๐ ราย  โดยใช้น้ำดิบจากคลองชลประทานชัยนาท - ป่าสัก

 

๕.๔  โทรศัพท์

       โทรศัพท์มี ๑ ชุมสาย คือ ชุมสายโทรศัพท์บ้านหมี่

 

๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

       ๕.๕.๑  มีที่ทำการไปรษณีย์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ๑ แห่ง คือที่ทำการไปรษณีย์  
อำเภอบ้านหมี่

                 ๕.๕.๒  สื่อมวลชนในพื้นที่ มีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ๒ ฉบับ คือ หนังสือพิมพ์เสียงบ้านหมี่
และหนังสือพิมพ์อิสระ

                 ๕.๕.๓  มีระบบเสียงตามสาย ซึ่งเทศบาลเป็นผู้ให้บริการในพื้นที่ ให้บริการได้ครอบคลุม
ร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่

       ๕.๕.๔  หน่วยงานที่มีช่องวิทยุสื่อสารในพื้นที่ มี ๔ หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่
อำเภอบ้านหมี่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านหมี่ และมูลนิธิอริโยบ้านหมี่

 

๖.  ระบบเศรษฐกิจ

 

๖.๑  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

       ในเขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่ มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า ๗ กลุ่ม ทำดอกไม้ประดิษฐ์
จากดิน กลุ่มทอผ้าฝ้าย การทำกระเป๋าผ้า

 

๗.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

 

๗.๑  ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน

       เทศบาลได้ดำเนินการจัดตั้งชุมชนย่อย จำนวน ๗ ชุมชน ได้แก่

 

ชุมชน

ประชากร

รวม

ชาย

หญิง

บ้านต้นพัฒนา

๒๐๕

๑๙๑

๓๙๖

พัฒนาตลาดใหม่

๓๐๑

๓๑๓

๖๑๔

นิกรธานี

๒๗๗

๓๐๕

๕๘๒

ตลาดสดเทศบาล

๑๘๑

๒๒๐

๔๐๑

อนามัยพัฒนา

๑๘๖

๒๓๗

๔๒๓

หลักเมือง        

๑๔๘

๑๘๒

๓๓๐

วงเวียนตลาดใหม่พัฒนา

๒๙๔

๒๘๘

๕๘๒

*ไม่กำหนดชุมชน*

๖๓

๔๘

๑๑๑

 

 

๘.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

 

๘.๑  การนับถือศาสนา

       ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่มีการนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ มีวัดที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ๒ แห่ง คือ วัดปฐมพานิช และวัดเชียงงา และบริเวณใกล้เคียงโดยรวม ๗ แห่ง

๘.๒  ประเพณีและงานประจำปี  

                 ในเขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่มีประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่

       -  งานของดีบ้านหมี่ จัดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นการแสดงและจำหน่ายสินค้าประเภทศิลปหัตถกรรมของอำเภอบ้านหมี่  เช่น ผ้าทอมัดหมี่ ปลาส้มฟัก

                 -  งานประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นในเดือนเมษายน ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป

       -  งานประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน เทศบาลเป็นผู้ดำเนินการ

 

๙.  ทรัพยากรธรรมชาติ

 

๙.๑  น้ำ

       ๙.๑.๑  ไม่มีพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม เนื่องจากมีการระบายน้ำได้ดี

                 ๙.๑.๒  ปริมาณน้ำเสียที่สามารถรองรับได้ตามที่ออกแบบไว้ ๑,๐๐๐ ลบ.ม/วัน

                 ๙.๑.๓  ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้รวม  ๑  แห่ง

                 ๙.๑.๔  ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียในปัจจุบัน จำนวน  ๖๐๐  ลูกบาศก์เมตร/วัน

                ๙.๑.๕  ค่าความเป็นกรดและด่างเท่ากับ ๗.๖ ค่าบีโอดีของน้ำที่ผ่านการกรองแล้ว เท่ากับ ๑.๑๖ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแข็งแขวนลอยเท่ากับ ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าน้ำมันและไขมัน น้อยกว่า ๕ มิลลิกรัม
ต่อลิตร และค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด ๐.๔๒ มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมระบายน้ำ

(ข้อมูล  ณ วันที่ ๒๔  ตุลาคม ๒๕๕๙)

๑๐.  อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย)

 

๑๐.๑  ขยะ

                   ๑๐.๑.๑  ปริมาณขยะภายในเขตเทศบาล  จำนวน ๕ ตัน/วัน

                   ๑๐.๑.๒  รถที่ใช้เก็บขยะรวม ๓ คัน ได้แก่

                -  รถยนต์เก็บขนขยะ (อัดท้าย)        จำนวน ๒ คัน

                -  รถยนต์เก็บขนขยะเปิดข้างเทท้าย   จำนวน ๑ คัน

                   ๑๐.๑.๓  ขยะที่เก็บขนได้ภายในเขตเทศบาล  จำนวน ๕ ตัน/วัน

                   ๑๐.๑.๔  ขยะที่เก็บได้ กำจัดโดยวิธีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (โดยมี อบต. บ้านทราย,

บางกระพี้, โพนทอง, บ้านกล้วย, หินปัก, บางพึ่ง, บ้านชี, สนามแจง และเชียงงา ขอใช้พื้นที่ในการเก็บขยะ)

                   ๑๐.๑.๕  ที่ดินกำจัดขยะที่กำลังใช้  จำนวน ๒๐.๓ ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ ๕ ตำบลหนองเมือง อำเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ห่างจากเขตเทศบาลเป็นระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้ไปแล้วจำนวน ๑๒ ไร่

                   ๑๐.๑.๖  สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับขยะ เทศบาลจัดซื้อเอง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ราคา ๑,๙๗๘,๐๐๐ บาท