เทศบาลเมืองบ้านหมี่

บริการข้อมูล

สถิติเข้าชม

5.png0.png2.png2.png3.png
Today27
Yesterday295
This week1232
This month3431
Total50223

Visitor Info

  • IP: 3.237.94.109
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2020-09-20

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Login Form

แผนพัฒนาบุคลากร

     นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          - ประกาศเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เรื่อง การบังคับใช้แผนอัตรากำลังในระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
          - แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
          - นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองบ้านหมี่

 

     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          - แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ของเทศบาลเมืองบ้านหมี่
          - ประกาศเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เรื่อง การบังคับใช้แผนอัตรากำลังในระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
          - แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
          - ประกาศเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลเมืองบ้านหมี่ พ.ศ. 2562
          - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
          - แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
          - คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน ประจำปี 2563

 

     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          - ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2557
          - ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560
          - ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
          - แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ของเทศบาลเมืองบ้านหมี่
          - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9)

 

     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

          - รายงานผลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562