งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปี

.............งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปี...................