รายงานการประชุมสภาเทศบาล

    

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านหมี่-สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านหมี่-สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านหมี่-สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านหมี่-สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563