เทศบาลเมืองบ้านหมี่

บริการข้อมูล

สถิติเข้าชม

4.png9.png8.png9.png1.png
Today196
Yesterday208
This week900
This month3099
Total49891

Visitor Info

  • IP: 34.234.223.162
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2020-09-18

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Login Form

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาขน (ปรับปรุง มิถุนายน 2562)


กองการศึกษา

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การรับสมัครสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NETชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า
การสมัครเข้ารับการทดสอบ GAT PAT
การออกหนังสือรับรองผลการทดสอบ หรือ ใบรายงานผลการทดสอบ %28ฉบับภาษาอังกฤษ

--------------------------------------------------------------------------

กองคลัง

การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

--------------------------------------------------------------------------

กองวิชาการและแผนงาน

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
การจดทะเบียนพาณิชย์( เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

--------------------------------------------------------------------------

งานทะเบียนและบัตร

การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20-1
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุล
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีอื่นๆ ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก-เด็กชาย-เป็น-นาย-และจาก-เด็กหญิง-เป็น-น.ส.
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
การขอเลขที่บ้าน
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน
การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด ท้องที่อื่น
การเปลี่ยนชื่อตัว ตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง
การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
การแจ้งเกิดเกินกำหนด

--------------------------------------------------------------------------

สำนักปลัด

 

การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม

--------------------------------------------------------------------------

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง
การขอใบรับรองการก่อสร้างตามมาตรา 32
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถตามมาต
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาป
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาป
การรับสมัครสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับช
การสมัครเข้ารับการทดสอบ GAT PAT
การออกหนังสือรับรองผลการทดสอบ หรือ ใบรายง
โครงสร้างส่วนราชการ ทม.บ้านหมี่ พ.ศ.2559

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอใบอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต จัดตั้งตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (2)
การขอใบอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (2)
การขอใบอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)
การขอใบอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (2)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (2)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
การขอหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง