ประกาศเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เรื่อง ยกเลิกรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ