ประกาศเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

ในภาพอาจจะมี ข้อความ