ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทย

ในภาพอาจจะมี ข้อความ