เทศบาลเมืองบ้านหมี่

บริการข้อมูล

สถิติเข้าชม

5.png0.png2.png1.png6.png
Today20
Yesterday295
This week1225
This month3424
Total50216

Visitor Info

  • IP: 3.237.94.109
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2020-09-20

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Login Form

กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่กำหนดเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564

กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่กำหนดเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่เพื่อรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2564กำหนดรับลงทะเบียนเดือนมกราคม 2563 – เดือนกันยายน 2563วันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.**สำหรับรายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านหมี่**🌐คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1. มีสัญชาติไทย2. เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 25043. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ✅ใช้เอกสารอะไรบ้าง??1. บัตรประชาชน ตัวจริง พร้อม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด2. ทะเบียนบ้าน ตัวจริง พร้อม สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก(ออมทรัพย์) พร้อมสมัครพร้อมเพย์ จำนวน 1 ชุด♻️ผู้อื่นยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้หรือไม่???สามารถยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้ และหากผู้สูงอายุมีความประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ชุด✳️ผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รับเงินเท่าไหร่??ปัจจุบันได้จ่ายแบบขั้นบันได ดังนี้อายุ 60 -69 ปี จะได้รับ 600 บาทอายุ 70 -79 ปี จะได้รับ 700 บาทอายุ 80 -89 ปี จะได้รับ 800 บาทอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1, 000 บาท‼️⭕️เอกสารต้องลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องทุกฉบับ!!!ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเขียนได้ ให้พิมพ์ลายมือแทนลงทะเบียนได้ที่กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563วันและเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.โทร 037-472072