วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

วันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้ และตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น และเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม กล้าแสดงออก ภายในงานมีการมอบของขวัญให้แก่เด็กๆในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งมีอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ให้บริการฟรีตลอดทั้งงาน ณ บริเวณสวนสาธารณะลานโพ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ในภาพอาจจะมี 5 คน

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 31 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนอยู่บนเวที, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 14 คน, ผู้คนกำลังยืน