เทศบาลเมืองบ้านหมี่

บริการข้อมูล

สถิติเข้าชม

4.png9.png9.png0.png9.png
Today8
Yesterday206
This week918
This month3117
Total49909

Visitor Info

  • IP: 34.234.223.162
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2020-09-19

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Login Form

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

๑.  ด้านกายภาพ

 

๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

                 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ เป็นเทศบาลหนึ่งในจำนวน ๑๓ เทศบาล  ของจังหวัดลพบุรี อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ซึ่งอยู่ห่างจากอำเมืองลพบุรีไปทางทิศเหนือประมาณ ๓๐ กิโลเมตร มีเขตการปกครอง ๑ ตำบล คือ  ตำบลบ้านหมี่  จำนวนพื้นที่ภายในเขตเทศบาล  ๐.๖๗๖๓  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๔๑๙ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้

                    ทิศเหนือ                   ติดต่อกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา

                    ทิศใต้                     ติดต่อกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง

                    ทิศตะวันออก             ติดต่อกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

                    ทิศตะวันตก               ติดต่อกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง

 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ          เป็นที่ราบลุ่ม

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ            ร้อนชื้น มี ๓ ฤดู ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน

 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง

 

๒.๑  เขตการปกครอง

                 โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาล

                 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประกอบด้วยสภาเทศบาลเมืองบ้านหมี่และนายกเทศมนตรีเมือง
บ้านหมี่ มีนายกเทศมนตรีทำหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาล  โดยมีรองนายกเทศมนตรี จำนวน
๓ ท่าน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน ๑ ท่าน และเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน ๒ ท่าน
มีสภาเทศบาลทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และตรวจสอบดูแลการบริหาร ของฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
มีจำนวนทั้งหมด ๑๘ ท่าน อำนาจหน้าที่ของเทศบาลจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖

รายนามคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านหมี่

๑.

นายจักรพันธ์

เหล่าวงค์ไทย

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่

๒.

นายอภิชา

จิตต์ตาลาน

รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่

๓.

นายสัณหณัช

เรืองรุ่ง

รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่

๔.

นายวิสุทธิ์

เหลืองพรนุวัฒน์

รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่

๕.

นายวิโรจน์

ธนบุรากร

ที่ปรึกษานายก

๖.

นายถวัลย์

แสงมณี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

๗.

นายบุญรุ่ง

จำนงค์ลักษณ์

เลขานุการนายกเทศมนตรี

 

 

รายนามสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

๑.

นายนันทพล

บุญเพิ่ม

ประธานสภาเทศบาล

๒.

นายธวัชชัย

สงฉิม

รองประธานสภาเทศบาล

๓.

นายวรวัฒน์

เทพาพรสุวรรณ์

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑

๔.

นางวันเพ็ญ

เมฆเมืองทอง

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑

๕.

นางสำราญ

แสงกิ่ง

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑

๖.

นางสาวณัฐชานันท์

เทพาพรสุวรรณ์

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑

๗.

นายศิริพงษ์

พิมพา

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑

๘.

นายเฉลิมชัย

จันทร์ดวง

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑

๙.

นางสาวพรรณวดี

ศรีสุวรรณ์

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒

๑๐.

นายกู้เกียรติ

คชฤทธิ์

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒

๑๑.

นายอนุวัตร

ปั้นเทียน

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒

๑๒.

นายสเกน

เพชรเกตุ

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒

๑๓.

นายชัยโย

พัฒนเจริญ

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒

๑๔.

นางเสาวนีย์

พุฒดง

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๓

๑๕.

นายศิลป์ชัย

อนิวรรตน์

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๓

๑๖.

นางอาภาพร

เหล็กนิ่ม

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๓

๑๗.

นายวิชชา

หมีนอน

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๓

๑๘.

นายสรธัญ

พูลเกิด

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๓

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารของเทศบาลเมืองบ้านหมี่

          โครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารของเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเป็นฝ่ายกำหนดนโยบายและรับผิดชอบการบริหารราชการของเทศบาล และแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วย ในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารออกเป็นส่วนต่างๆ
ตามปริมาณและคุณภาพของงาน  โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   ประกอบด้วย    ๑. สำนักปลัดเทศบาล     ๒. กองคลัง    ๓. กองช่าง    ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๕. กองการศึกษา   ๖. กองวิชาการและแผนงาน

ตารางอัตรากำลังของเทศบาลเมืองบ้านหมี่

ส่วนราชการ

พนักงาน

เทศบาลสามัญ

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

รวม

๑. สำนักปลัดเทศบาล

๑๖

๑๐

๒๙

๒. กองคลัง

๑๒

๓. กองช่าง

๑๑

๑๗

๔. กองสาธารณสุขฯ

๕. กองการศึกษา

-

๑๒

๖. กองวิชาการและแผนงาน

-

รวม

๔๓

๓๗

๘๖

                                              (ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดฯ วันที่  ๒๔  ตุลาคม ๒๕๕๙)

 

๓.  ประชากร

 

๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

                  จำนวนประชากรตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง ณ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
รวม ๓,๓๙๗ คน แยกเป็นชาย ๑,๖๒๘ คน หญิง ๑,๗๖๙ คน

          ๓.๒  ช่วงอายุและจำนวนประชากร

     ประชากร จำแนกตามช่วงอายุปี ๒๕๕๙ ที่อาศัยในครัวเรือน เขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่

     ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบลปี ๒๕๕๙

 

ช่วงอายุ

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

คน

ร้อยละ(%)

คน

ร้อยละ(%)

คน

ร้อยละ(%)

น้อยกว่า ๑ ปีเต็ม

๒๓

๑.๔๑

๒๕

๑.๔๐

๔๘

๑.๔๑

๑ ปีเต็ม - ๒ ปี

๓๙

๒.๔๐

๒๘

๑.๕๗

๖๗

๑.๙๖

๓ ปีเต็ม - ๕ ปี

๕๖

๓.๔๔

๔๒

๒.๓๕

๙๘

๒.๘๗

๖ ปีเต็ม - ๑๑ ปี

๙๙

๖.๐๙

๙๘

๕.๔๘

๑๙๗

๕.๗๗

๑๒ ปีเต็ม - ๑๔ ปี

๕๓

๓.๒๖

๔๓

๒.๔๐

๙๖

๒.๘๑

๑๕ ปีเต็ม - ๑๗ ปี

๔๓

๒.๖๔

๖๐

๓.๓๕

๑๐๓

๓.๐๑

๑๘ ปีเต็ม - ๒๕ ปี

๑๙๗

๑๒.๑๑

๑๘๕

๑๐.๓๔

๓๘๒

๑๑.๑๘

๒๖ ปีเต็ม - ๔๙ ปี

๖๒๕

๓๘.๔๑

๖๐๒

๓๓.๖๕

๑,๒๒๗

๓๕.๙๒

๕๐ ปีเต็ม - ๖๐ ปี

๒๒๗

๑๓.๙๕

๓๑๔

๑๗.๕๕

๕๔๑

๑๕.๘๔

มากกว่า ๖๐ ปีเต็มขึ้นไป

๒๖๕

๑๖.๒๙

๓๙๒

๒๑.๙๑

๖๕๗

๑๙.๒๓

รวม

๑,๖๒๗

๑๐๐.๐๐

๑,๗๘๙

๑๐๐.๐๐

๓,๔๑๖

๑๐๐.๐๐

 

              สรุป  ประชากรที่อาศัยอยู่จริง ณ วันสำรวจ 

              มีครัวเรือนทั้งหมด  ๑,๒๐๐  ครัวเรือน     จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ทั้งหมด  ๓,๔๑๖ คน

              เพศชาย ๑,๖๒๗ คน     เพศหญิง ๑,๗๘๙  คน

๔.  สภาพทางสังคม

 

๔.๑  การศึกษา

                ภายในเขตเทศบาล เป็นที่ตั้งของโรงเรียนภายในสังกัดเทศบาล จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ , โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านหมี่ และโรงเรียน
ที่สังกัดเอกชน จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่  โรงเรียนรัตนศึกษา มีข้อมูลโดยสังเขป ดังนี้

สถานศึกษา

จำนวนนักเรียน

จำนวนครู อาจารย์

จำนวนห้อง

 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านหมี่

  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่

        ระดับก่อนประถมวัย

โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่

   ระดับประถมศึกษา

   ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนรัตนศึกษา

      ระดับก่อนประถมวัย

      ระดับประถมศึกษา

๗๐

๓๑๗

๔๐๒

๕๐

๕๘

๒๕๑

๑๘

๓๕

๑๔

๑๒

๑๕

(ที่มา : กองการศึกษา วันที่  ๒๔  ตุลาคม ๒๕๕๙)

๔.๒  สาธารณสุข

                ๔.๒.๑ โรงพยาบาลในเขตพื้นที่  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน ๑ แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาล
บ้านหมี่ มีเตียงคนไข้ จำนวน ๒๕๘  เตียง  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลบ้านหมี่ 
แพทย์จำนวน  ๒๔  คน  พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑๙๔  คน ทันตแพทย์ จำนวน ๖ คน เภสัชกร จำนวน ๑๒ คน และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน ๒ คน จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลบ้านหมี่  ๔๖,๒๖๓ คน/ปี (ผู้มารับบริการทั้งหมดภายในโรงพยาบาล) และ ๑,๖๑๑ คน/ปี (เฉพาะประชากรในเขตเทศบาล)

                 ประเภทการเจ็บป่วยที่ประชาชนเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล ๕ อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่
๑ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ) คือ

๑.  โรคเบาหวาน

          ๒.  โรคความดันโลหิตสูง

          ๓.  โรคไตเรื้อรัง

          ๔.  โรคไข้หวัด

                    ๕.  โรคคออักเสบ    

                   

                 ๔.๒.๒  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านหมี่   จำนวน ๑  แห่ง  บุคลากรทางการแพทย์
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านหมี่   พยาบาลเทคนิคจำนวน ๑ คน อสม.  จำนวน
๓๕ คน มีผู้มาใช้บริการประมาณ  ๔,๒๐๐  คน/ปี  

(ที่มา : โรงพยาบาลบ้านหมี่ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ )

                 ประเภทการเจ็บป่วยที่ประชาชนเข้ามารับการรักษาในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านหมี่
๕ อันดับแรก

๑. โรคข้ออักเสบ

๒. โรคระบบทางเดินหายใจ

๓. โรคระบบทางเดินอาหาร

๔. โรคกระเพาะอาหาร

๕. โรคผิวหนัง

       ๔.๒.๓  คลินิกเอกชน  จำนวน  ๑๓  แห่ง

                 ๔.๒.๔  ร้านขายยาแผนปัจจุบันจำนวน  ๗  แห่ง  ร้านขายยาแผนโบราณ  จำนวน ๑ แห่ง

 

๔.๓  อาชญากรรม

       (สถิติอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมาของอำเภอบ้านหมี่)

                 เขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของสถานีตำรวจภูธรบ้านหมี่ มีสถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้น และสามารถจับกุมผู้กระทำผิด ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ มีดังนี้

                   คดีครอบครองยาบ้า                 จำนวน            ๔๔๙    ราย

                   คดีทำร้ายร่างกาย                   จำนวน            ๒๘      ราย

                   คดีเล่นการพนัน                     จำนวน            ๑๐๑   ราย

                   คดีลักทรัพย์                         จำนวน            ๘๕      ราย

                   คดีจำหน่ายยาชุด                   จำนวน            -        ราย

                   คดียักยอกทรัพย์                     จำนวน            ๙        ราย

                   คดียาเสพติด                          จำนวน            ๑๑      ราย

                   คดีพยายามฆ่า                       จำนวน           ๙        ราย

                   คดีแจ้งความเท็จ                     จำนวน            ๑        ราย

                   คดี พ.ร.บ. ทหาร                    จำนวน            ๘        ราย

                   คดีเมาแล้วขับ                        จำนวน            ๑๑๕   ราย

 

๔.๔  การสังคมสงเคราะห์

       เทศบาลเมืองบ้านหมี่มีจำนวนผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ จำนวน ๕๓๐ คน และ ผู้พิการ ๖๐ คน

 

๕.  ระบบบริการพื้นฐาน

 

๕.๑  การคมนาคมขนส่ง

       ๕.๑.๑  การคมนาคมและการจราจร

                  เทศบาลเมืองบ้านหมี่ มีถนนเชื่อมต่อทางหลวงจังหวัด ใช้เป็นเส้นทางติดต่อกับจังหวัดและ   
        อำเภอใกล้เคียง โดยมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้

                            ทางหลวงจังหวัด สาย ๓๑๙๖ เชื่อมต่อ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และอำเภอตาคลี
                  จังหวัดนครสวรรค์

                            ทางหลวงจังหวัด สาย ๓๐๙ เชื่อมต่อ อำเภอโคกสำโรง

                            ทางหลวงจังหวัด สาย ๓๐๒๘ เชื่อมต่อ อำเภอท่าวุ้ง และใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่จังหวัด
                  สิงห์บุรี และทางหลวงแผ่นดินสายเอเชีย

                            นอกจากนี้ยังมีรถไฟสายเหนือผ่าน เที่ยวขึ้น จำนวน ๗ เที่ยว และเที่ยวล่อง ๗ เที่ยว          

                            ถนนในเขตเทศบาล มีจำนวน ๖ สาย ได้แก่

                            ๑. ถนนเทศบาล              ค.ส.ล.               ความยาว         ๓๐๐       เมตร

                                                              แอสฟัสท์ติก        ความยาว         ๙๙๐       เมตร

                            ๒. ถนนปิยะบุตร             ค.ส.ล.               ความยาว         ๒๐๐       เมตร

                                                              แอสฟัสท์ติก        ความยาว         ๙๒๐       เมตร

                            ๓. ถนนตลาดใหม่           ค.ส.ล.               ความยาว       ๑,๙๕๐      เมตร

                            ๔. ถนนประชาอุทิศ          แอสฟัสท์ติก        ความยาว         ๖๐๐       เมตร

                            ๕. ถนนอนามัย              แอสฟัสท์ติก        ความยาว         ๖๘๐       เมตร

                            ๖. ถนนซอยโรงน้ำแข็ง       ค.ส.ล.               ความยาว         ๓๓๐       เมตร

                             (ความกว้างเฉลี่ยของถนนทุกสาย ประมาณ ๖.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร)

              

                            ในถนนทุกสาย มีการตีเส้นจราจรเป็นช่องสำหรับจอดยานพาหนะบริเวณขอบทางถนน
                   เพราะผิวจราจรของถนน ร้อยละ ๘๐ มีทางบังคับอยู่ ภายในเขตเทศบาลยังไม่มีสะพานลอย
                   คนข้ามเนื่องจากสภาพการจราจรยังไม่คับคั่ง แต่บริเวณสี่แยกถนนสายหลักอาจมีปัญหาบ้าง
                   เล็กน้อย ซึ่งแก้ไขได้โดยการติดสัญญาณไฟจราจร

          ภายในเขตเทศบาล มีสะพาน ค.ส.ล. ข้ามลำรางสาธารณะ จำนวน ๒ แห่ง  

          -  สะพานบริเวณถนนเทศบาล (สะพานสี่แยกแสงฟ้าบริเวณหลังร้านทองแม่ซิม)

          -  สะพานบริเวณถนนประชาอุทิศ (สะพานข้างร้านเจ๊กหยุน)

(ลำรางสาธารณะ ขนาดท้องลำรางกว้างประมาณ ๒.๐๐ เมตร ปากลำรางกว้างประมาณ
๔.๐๐ เมตร)

          การก่อสร้างรางระบายน้ำรอบพื้นที่เขตเทศบาล ความยาว  ๑,๗๔๔ เมตร ได้แก่

          -  รางระบายน้ำบริเวณร้านราญสมัย- หลังงานป้องกันฯ  ความยาวประมาณ ๘๘๐ เมตร

          -  รางระบายน้ำบริเวณร้านชัยภูษา-สะพานข้างร้านเจ๊กหยุน ความยาวประมาณ ๑๕๕ เมตร

-  รางระบายน้ำบริเวณหน้าร้านพัฒนเจริญ- บริเวณหลังร้านทองแม่ซิมความยาวประมาณ 
๘๘ เมตร

-  รางระบายน้ำ บริเวณร้านตึ๋งน้ำแข็งรำราง-สะพานหลังร้านเจ๊กหยุน ความยาวประมาณ
๒๙๑ เมตร

                    -  รางระบายน้ำ บริเวณด้านหลังสถานีขนส่ง บ.ข.ส. ความยาวประมาณ ๓๓๐ เมตร

 

๕.๒  การไฟฟ้า

       การให้บริการประชาชนด้านไฟฟ้า เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านหมี่ โดยที่เทศบาลเมืองบ้านหมี่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการติดตั้งซ่อมแซม และเสียค่าใช้จ่ายส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ และค่าไฟฟ้าส่วนเกิน ๑๐ % ของไฟฟ้าที่ให้ความสว่างตามถนน ตรอก ซอย ครอบคลุมถนน
ทั้ง ๗ สาย ในเขตเทศบาล ซึ่งมีกำลังการผลิต ๑๔.๗ MW ในส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประชาชน ประมาณ ๓๒๑.๔๒๓ หน่วย/เดือน (ในเขตเทศบาล) จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาล ๒,๗๐๐ ราย

 

 

๕.๓  การประปา

       ประชาชนในเขตเทศบาลได้ใช้น้ำประปาที่ผลิตโดยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านหมี่ ซึ่งมีกำลังการผลิต ๙,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนปริมาณการใช้น้ำของประชาชนประมาณ ๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จำนวนผู้ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาล ๒,๕๐๐ ราย  โดยใช้น้ำดิบจากคลองชลประทานชัยนาท - ป่าสัก

 

๕.๔  โทรศัพท์

       โทรศัพท์มี ๑ ชุมสาย คือ ชุมสายโทรศัพท์บ้านหมี่

 

๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

       ๕.๕.๑  มีที่ทำการไปรษณีย์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ๑ แห่ง คือที่ทำการไปรษณีย์  
อำเภอบ้านหมี่

                 ๕.๕.๒  สื่อมวลชนในพื้นที่ มีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ๒ ฉบับ คือ หนังสือพิมพ์เสียงบ้านหมี่
และหนังสือพิมพ์อิสระ

                 ๕.๕.๓  มีระบบเสียงตามสาย ซึ่งเทศบาลเป็นผู้ให้บริการในพื้นที่ ให้บริการได้ครอบคลุม
ร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่

       ๕.๕.๔  หน่วยงานที่มีช่องวิทยุสื่อสารในพื้นที่ มี ๔ หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่
อำเภอบ้านหมี่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านหมี่ และมูลนิธิอริโยบ้านหมี่

 

๖.  ระบบเศรษฐกิจ

 

๖.๑  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

       ในเขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่ มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า ๗ กลุ่ม ทำดอกไม้ประดิษฐ์
จากดิน กลุ่มทอผ้าฝ้าย การทำกระเป๋าผ้า

 

๗.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

 

๗.๑  ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน

       เทศบาลได้ดำเนินการจัดตั้งชุมชนย่อย จำนวน ๗ ชุมชน ได้แก่

 

ชุมชน

ประชากร

รวม

ชาย

หญิง

บ้านต้นพัฒนา

๒๐๕

๑๙๑

๓๙๖

พัฒนาตลาดใหม่

๓๐๑

๓๑๓

๖๑๔

นิกรธานี

๒๗๗

๓๐๕

๕๘๒

ตลาดสดเทศบาล

๑๘๑

๒๒๐

๔๐๑

อนามัยพัฒนา

๑๘๖

๒๓๗

๔๒๓

หลักเมือง        

๑๔๘

๑๘๒

๓๓๐

วงเวียนตลาดใหม่พัฒนา

๒๙๔

๒๘๘

๕๘๒

*ไม่กำหนดชุมชน*

๖๓

๔๘

๑๑๑

 

 

๘.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

 

๘.๑  การนับถือศาสนา

       ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่มีการนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ มีวัดที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ๒ แห่ง คือ วัดปฐมพานิช และวัดเชียงงา และบริเวณใกล้เคียงโดยรวม ๗ แห่ง

๘.๒  ประเพณีและงานประจำปี  

                 ในเขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่มีประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่

       -  งานของดีบ้านหมี่ จัดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นการแสดงและจำหน่ายสินค้าประเภทศิลปหัตถกรรมของอำเภอบ้านหมี่  เช่น ผ้าทอมัดหมี่ ปลาส้มฟัก

                 -  งานประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นในเดือนเมษายน ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป

       -  งานประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน เทศบาลเป็นผู้ดำเนินการ

 

๙.  ทรัพยากรธรรมชาติ

 

๙.๑  น้ำ

       ๙.๑.๑  ไม่มีพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม เนื่องจากมีการระบายน้ำได้ดี

                 ๙.๑.๒  ปริมาณน้ำเสียที่สามารถรองรับได้ตามที่ออกแบบไว้ ๑,๐๐๐ ลบ.ม/วัน

                 ๙.๑.๓  ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้รวม  ๑  แห่ง

                 ๙.๑.๔  ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียในปัจจุบัน จำนวน  ๖๐๐  ลูกบาศก์เมตร/วัน

                ๙.๑.๕  ค่าความเป็นกรดและด่างเท่ากับ ๗.๖ ค่าบีโอดีของน้ำที่ผ่านการกรองแล้ว เท่ากับ ๑.๑๖ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแข็งแขวนลอยเท่ากับ ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าน้ำมันและไขมัน น้อยกว่า ๕ มิลลิกรัม
ต่อลิตร และค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด ๐.๔๒ มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมระบายน้ำ

(ข้อมูล  ณ วันที่ ๒๔  ตุลาคม ๒๕๕๙)

๑๐.  อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย)

 

๑๐.๑  ขยะ

                   ๑๐.๑.๑  ปริมาณขยะภายในเขตเทศบาล  จำนวน ๕ ตัน/วัน

                   ๑๐.๑.๒  รถที่ใช้เก็บขยะรวม ๓ คัน ได้แก่

                -  รถยนต์เก็บขนขยะ (อัดท้าย)        จำนวน ๒ คัน

                -  รถยนต์เก็บขนขยะเปิดข้างเทท้าย   จำนวน ๑ คัน

                   ๑๐.๑.๓  ขยะที่เก็บขนได้ภายในเขตเทศบาล  จำนวน ๕ ตัน/วัน

                   ๑๐.๑.๔  ขยะที่เก็บได้ กำจัดโดยวิธีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (โดยมี อบต. บ้านทราย,

บางกระพี้, โพนทอง, บ้านกล้วย, หินปัก, บางพึ่ง, บ้านชี, สนามแจง และเชียงงา ขอใช้พื้นที่ในการเก็บขยะ)

                   ๑๐.๑.๕  ที่ดินกำจัดขยะที่กำลังใช้  จำนวน ๒๐.๓ ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ ๕ ตำบลหนองเมือง อำเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ห่างจากเขตเทศบาลเป็นระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้ไปแล้วจำนวน ๑๒ ไร่

                   ๑๐.๑.๖  สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับขยะ เทศบาลจัดซื้อเอง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ราคา ๑,๙๗๘,๐๐๐ บาท