เทศบาลเมืองบ้านหมี่

บริการข้อมูล

สถิติเข้าชม

3.png6.png9.png9.png1.png
Today82
Yesterday154
This week82
This month1925
Total36991

Visitor Info

  • IP: 3.234.241.200
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

3
Online

2020-07-13

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Login Form

โครงสร้างหน่วยงาน

 โครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารของเทศบาลเมืองบ้านหมี่

          โครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารของเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเป็นฝ่ายกำหนดนโยบายและรับผิดชอบการบริหารราชการของเทศบาล และแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วย ในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารออกเป็นส่วนต่างๆ ตามปริมาณและคุณภาพของงาน  โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   ประกอบด้วย    

๑. สำนักปลัดเทศบาล    
๒. กองคลัง    
๓. กองช่าง    
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
๕. กองการศึกษา   
๖. กองวิชาการและแผนงาน

 

ตารางอัตรากำลังของเทศบาลเมืองบ้านหมี่

 

 

ส่วนราชการ

พนักงานเทศบาลสามัญ

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

รวม

 

๑. สำนักปลัดเทศบาล

๑๖

๑๐

๒๙

 

๒. กองคลัง

๑๒

          

๓. กองช่าง

๑๑

๑๗

 

๔. กองสาธารณสุขฯ

 

๕. กองการศึกษา

-

๑๒

 

๖. กองวิชาการและแผนงาน

-

รวม

๔๓

๓๗

๘๖

 (ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดฯ วันที่  ๒๔  ตุลาคม ๒๕๕๙)