อำนาจหน้าที่

การวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งของเทศบาลเมืองบ้านหมี่

          เทศบาลเมืองบ้านหมี่  เป็นเทศบาลขนาดกลาง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเป็น 6 ส่วนราชการ  ประกอบด้วย  สำนักปลัดเทศบาล  กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษา  โดยมีปลัดเทศบาล  ระดับกลาง  เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  ซึ่งการกำหนดกรอบอัตรากำลัง ต้องแยกตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ  เพื่อกำหนดตัวพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  ในอนาคตระยะเวลา 3 ปี  ต่อไปข้างหน้า  ให้เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน ซึ่งในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ( ประจำปีงบประมาณ 2561 - 25๖3)  คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  ได้ประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ภารกิจ  หน้าที่  ลักษณะงาน  ปริมาณงาน  ความยากและคุณภาพของงาน  เพื่อกำหนดตำแหน่งได้อย่างถูกต้อง  คุ้มค่า  ดังนั้น จึงกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้

สายงานบริหาร

          1.  ปลัดเทศบาล (บริหารงานท้องถิ่น)  ระดับกลาง            จำนวน   1   อัตรา
          2.  รองปลัดเทศบาล (บริหารงานท้องถิ่น)  ระดับต้น          จำนวน   2   อัตรา

 

สำนักปลัดเทศบาล

 พนักงานเทศบาล  ประกอบด้วย

          1)  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทั่วไป)       ระดับกลาง          จำนวน   1   อัตรา

          2)  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  (นักบริหารงานทั่วไป)               ระดับต้น             จำนวน   1   อัตรา

          3)  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  (นักบริหารงานทั่วไป)           ระดับต้น             จำนวน   1   อัตรา

          4)  นักทรัพยากรบุคคล  ปก/ชก                                                               จำนวน   1   อัตรา

          5)  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                                          จำนวน   2   อัตรา

          6)  เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน                                                        จำนวน   1   อัตรา

          7)  เจ้าพนักงานทะเบียน  ปง/ชง                                                              จำนวน   1   อัตรา

          8)  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน                       จำนวน   8   อัตรา

          9) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำปฏิบัติงาน                       จำนวน   2   อัตรา      

          10)  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปง/ชง                            จำนวน   2   อัตรา

ลูกจ้างประจำ  ประกอบด้วย

          1)  พนักงานขับรถยนต์                                                                           จำนวน   2   อัตรา      

พนักงานจ้าง  ประกอบด้วย

          พนักงานจ้างตามภารกิจ

          1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                                                   จำนวน   2   อัตรา

          2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน                                                                 จำนวน   1   อัตรา

          3)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                                                               จำนวน   1   อัตรา

          4)  พนักงานดับเพลิง                                                                               จำนวน   1   อัตรา

          พนักงานจ้างทั่วไป

          1)  คนงาน                                                                                            จำนวน   1   อัตรา

          2)  พนักงานดับเพลิง                                                                              จำนวน   5   อัตรา

 

         งานธุรการ     

          เพื่อรองรับภารกิจด้านการควบคุมการรับ - ส่งหนังสือ  เก็บรักษาและค้นหาเอกสาร  ร่างโต้ตอบประมวล  ดูแลรักษาอาคาร  สถานที่  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่  เพื่อใช้ในการจัดงานโครงการต่างๆ  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  ควบคุมงบประมาณ  สวัสดิการของสำนักปลัดเทศบาล  งานพัสดุเบิกจ่าย  จัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือน  ค่าตอบแทนสำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  งานรัฐพิธี  งานกิจนการสภา  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  สนับสนุนการจัดทำโครงการต่างๆ  ของสำนักปลัดเทศบาล  ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและงานควบคุมภายในการจัดซื้อ  จัดจ้าง  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  

          งานบริหารงานบุคคล

          เพื่อรองรับเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  การบรรจุ   แต่งตั้ง  โอนย้าย  เลื่อนระดับ  เลื่อนขั้นเงินเดือน  การจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  และการพัฒนาบุคลากร  การจัดทำโครงการต่างๆ  ของสำนักปลัดเทศบาล  งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  การดำเนินการสอบแข่งขัน   การสอบคัดเลือก  การคัดเลือก  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  การขอรับทุนการศึกษา  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  

          งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

          เพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2545  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเลือกตั้ง  ประสานในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  การรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  การเผยแพร่ข้อมูลการเลือกตั้ง  การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในท้องถิ่น  จัดทำประวัติผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย   

          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความปลอดภัย

          เพื่อรองรับภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  แก้ไขปัญหาในกรปฏิบัติงาน  ทำหน้าที่พิจารณาความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะและดำเนินการเหี่ยวกับการดับเพลิงและสาธารณภัย  กำหนดวิชาการและแผน งานเพื่อรองรับภารกิจด้านการรวบรวมวิเคราะห์  บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลในระดับต่างๆ  ตลอดจนประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ   ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  วาตภัย  พร้อมทั้งจัดการตรวจตราความเรียบร้อยของหมู่บ้าน  ร่วมกับตำรวจ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กองคลัง

 พนักงานเทศบาล  ประกอบด้วย

          1)  ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)           ระดับกลาง             จำนวน   1   อัตรา

          2)  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง)  ระดับต้น                จำนวน   1   อัตรา

          3)  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายดื  (นักบริหารงานการคลัง)     ระดับต้น                จำนวน   1   อัตรา

          4)  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                                            จำนวน   1   อัตรา

          5)  เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน                                                          จำนวน   1   อัตรา

          6)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน                                             จำนวน   1   อัตรา

          7)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน                                                จำนวน   1   อัตรา

          8)  เจ้าพนักงานพัสดุ  ปง/ชง                                                                     จำนวน   2   อัตรา

          9)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน                                                  จำนวน   1   อัตรา

          10)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน                                                จำนวน   1   อัตรา

ลูกจ้างประจำ  ประกอบด้วย

          1)  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้                                                                       จำนวน   1   อัตรา

พนักงานจ้าง  ประกอบด้วย

          พนักงานจ้างทั่วไป

           1)  คนงาน                                                                                           จำนวน   2   อัตรา

 

          งานธุรการ     

          การควบคุมการรับ - ส่งหนังสือ  เก็บรักษาและค้นหาเอกสาร  ร่างโต้ตอบประมวล  ดูแลรักษาอาคาร  สถานที่  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  งานควบคุมงบประมาณ  งานสวัสดิการของสำนักปลัดเทศบาล  งานควบคุมการลา  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  จัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือน  ค่าตอบแทน งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

          งานการเงินและบัญชี   

          ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท  ควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย  จัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย  จัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภทงานจัดทำรายงานประจำวัน  ประจำเดือน  ประจำปี  และรายงานอื่นๆ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

          งานพัสดุและทรัพย์สิน

          งานจัดซื้อและจัดจ้าง  งานควบคุมการซ่อมและบำรุงรักษา  จัดทำทะเบียนพัสดุ  ทะเบียนทรัพย์สิน  ทะเบียนครุภัณฑ์และเครื่องหมายประจำทรัพย์สิน  ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ  การจำหน่ายพัสดุ  ควบคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงินทุกชนิด  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

          งานพัฒนารายได้

          งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆ  การวางแผนจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้  การวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้  ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษีอากรลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์  และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน  งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน  งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

          งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

          งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  งานตรวจสอบรหัสชื่อเจ้าของแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน รหัสผู้ชำระภาษี  งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่างๆ  จัดทำรายงานประจำเดือน  งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่  งานตรวจสอบรหัสประจำแปลง การจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง

 

พนักงานเทศบาล  ประกอบด้วย

          1)  ผู้อำนวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง)                   ระดับกลาง                      จำนวน   1   อัตรา

          2)  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  (นักบริหารงานช่าง)  ระดับต้น                         จำนวน   1   อัตรา

          3)  หัวหน้าฝ่ายการโยธา  (นักบริหารงานช่าง)                   ระดับต้น                         จำนวน   1   อัตรา

          4)  นายช่างโยธาอาวุโส                                                                                        จำนวน   1   อัตรา      

          5)  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน                                                                                   จำนวน   1   อัตรา      

          6)  นายช่างโยธา   ปง/ชง                                                                                     จำนวน   2   อัตรา

          7)  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน                                                                           จำนวน   1   อัตรา

          8)  นายช่างไฟฟ้า  ปง/ชง                                                                                      จำนวน   1   อัตรา

          9)  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                                                         จำนวน   1   อัตรา

ลูกจ้างประจำ  ประกอบด้วย

          1)  พนักงานขับรถยนต์                                                                                         จำนวน   1   อัตรา

พนักงานจ้าง  ประกอบด้วย

          พนักงานจ้างตามภารกิจ

 •    1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                                                       จำนวน   1   อัตรา
 •    2)  พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา                                                               จำนวน   1   อัตรา
 •    3)  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                                                                                    จำนวน   1   อัตรา
 •    4)  พนักงานขับรถยนต์ จำนวน   1   อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 •   1)  คนงาน                                                                                                 จำนวน   7   อัตรา
 •           งานธุรการ     

            การควบคุมการรับ - ส่งหนังสือ  เก็บรักษาและค้นหาเอกสาร  ร่างโต้ตอบประมวล  ดูแลรักษาอาคาร  สถานที่  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  งานควบคุมงบประมาณ  งานสวัสดิการของสำนักปลัดเทศบาล  งานควบคุมการลา  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  จัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือน  ค่าตอบแทน  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานวิศวกรรม

            เพื่อรองรับงานสำรวจและออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม  สำรวจออกแบบโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม  งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม  งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม  งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม  งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานสถาปัตยกรรม

            มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสำรวจและออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์  งานสำรวจวางโครงการ จัดทำผังและควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย  งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม  งานให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์  งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม  งานวิเคราะห์ทาง วิจัยทางด้านสถาปัตยกรรม งานงบประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์   งานให้บริการทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์  และงานด้านศิลปกรรมต่าง ๆ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานผังเมือง

            จัดทำผังเมืองรวม  จัดทำผังเมืองเฉพาะ งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด  งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดาสาธารณประโยชน์  งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกและทางน้ำ  งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง  งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง  งานให้คำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมงานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม  งานวิเคราะห์วิจัยผังเมือง งานเวนคืนกรรมสิทธิ์ที่ดิน  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 •                          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   

  พนักงานเทศบาล  ประกอบด้วย

            1)  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข)           ระดับกลาง       จำนวน   1   อัตรา

            2)  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  (นักบริหารงานสาธารณสุข) ระดับต้น           จำนวน   1   อัตรา

            3)  หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข  (นักบริหารงานสาธารณสุข) ระดับต้น           จำนวน   1   อัตรา

            4)  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                                                                           จำนวน   1   อัตรา      

 •           5)  พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน                                                                            จำนวน   1   อัตรา

            6)  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                                                                จำนวน   1   อัตรา

            7)  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ปง/ชง                                                                      จำนวน   1   อัตรา

            8)  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                                                          จำนวน   1   อัตรา

 • ลูกจ้างประจำ  ประกอบด้วย

 •           1)  พนักงานขับรถยนต์                                                                                        จำนวน   1   อัตรา

  พนักงานจ้าง  ประกอบด้วย

            พนักงานจ้างตามภารกิจ

  •     1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                                                               จำนวน   1   อัตรา
  •     2)  พนักงานขับรถยนต์                                                                                       จำนวน   2   อัตรา
  •           งานธุรการ     

             การควบคุมการรับ - ส่งหนังสือ  เก็บรักษาและค้นหาเอกสาร  ร่างโต้ตอบประมวล  ดูแลรักษาอาคาร  สถานที่  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  งานควบคุมงบประมาณ  งานสวัสดิการของสำนักปลัดเทศบาล  งานควบคุมการลา  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  จัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือน  ค่าตอบแทน  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

             งานศูนย์บริการสาธารณสุข

             งานให้บริการรักษาพยาบาลทั้งในและนอกสถานที่  งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข  งานพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุข  งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  งานประเมินผล  งานป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

             งานรักษาความสะอาด

             งานกวาดล้าง  ทำความสะอาด  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  งานขนถ่ายขยะมูลฝอย  งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  งานควบคุมบริหารจัดการ ตรวจสอบในระบบการกำจัดขยะและน้ำเสีย  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย งานวิเคราะห์คุณภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย งานจัดภูมิทัศน์ของสถานที่  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

             งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

             งานควบคุมด้านสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ  งานประกอบการค้าและกิจกรรมตามเทศบัญญัติด้านสาธารณสุข  งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน  งานอาชีวอนามัย งานควบคุมฌาปนสถาน งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

             งานส่งเสริมสุขภาพ

             งานด้านสุขศึกษา  งานอนนามัยโรงเรียน  งานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว  งานสาธารณสุขมูลฐาน  งานโภชนาการ  งานสุขภาพจิต  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

             งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

             งานป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค  งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

             งานสัตวแพทย์

             งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์หรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยง หรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ  งานเฝ้าระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์  งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์  งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์  งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ 

 • กองวิชาการและแผนงาน

  พนักงานเทศบาล  ประกอบด้วย

            1)  ผู้อำนวยการกองวิชาการ ฯ (นักบริหารงานทั่วไป)                   ระดับกลาง               จำนวน   1   อัตรา

            2)  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  (นักบริหารงานทั่วไป)     ระดับต้น                  จำนวน   1   อัตรา

            3)  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น                  จำนวน   1   อัตรา

            4)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                                                                จำนวน   1   อัตรา 

            5)  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ                                                                                จำนวน   1   อัตรา 

            6)  นิติกร   ปก/ชก                                                                                                   จำนวน   1   อัตรา 

            7)  เจ้าพนักงานธุรการ   ปง/ชง                                                                                 จำนวน   1   อัตรา 

            8)  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์   ปง/ชง                                                                      จำนวน   1   อัตรา 

  พนักงานจ้าง

            พนักงานจ้างทั่วไป

  •     1) คนงาน                                                                     จำนวน   3   อัตรา

            งานธุรการ     

            การควบคุมการรับ - ส่งหนังสือ  เก็บรักษาและค้นหาเอกสาร  ร่างโต้ตอบประมวล  ดูแลรักษาอาคาร  สถานที่  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  งานควบคุมงบประมาณ  งานสวัสดิการของสำนักปลัดเทศบาล  งานควบคุมการลา  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  จัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือน  ค่าตอบแทน  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

            งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำไปใช้ในการวางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ  งานเตรียมเอกสาราที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตและความพอเพียงพอของบริการสาธารณูปโภคหลัก งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต  งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลในระดับต่างๆ  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สรุปปัญหา อุปสรรค เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  เพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานจัดทำงบประมาณ

            งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานประจำที่หน่วยงานต่างๆ ทราบและดำเนินการ  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาล  งานการศึกษาหาแนวทางเพื่อจัดหารายได้ใหม่ๆ ดำเนินการตามกฎหมาย งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานประชาสัมพันธ์

            งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล  งานเผยแพร่สนับสนุนผลงานนโยบายของรัฐบาลและเทศบาล  งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น  งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ  ที่เกี่ยวกับงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของเทศบาล  งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ  เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์  งานสารสนเทศ  งานบริการข้อมูลข่าวสาร  งานแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลใน ด้านต่างๆ  แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน  งานให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป ตาม  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานนิติการ

            งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เรื่องงบประมาณประจำปี  งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่ง  งานจัดทำนิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย  งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ การร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์  งานสอบสวนและเปรียบเทียบปรับการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ  งานติดตามเกี่ยวกับภาษีค้างชำสระของเทศบาล งานรวบรวมพยานหลสักฐานต่างๆ  ให้แก่อัยการกรณีเทศบาลถูกฟ้อง ทั้งคดีปกครองและคดีแพ่ง  งานประนีประนอมระงับข้อพิพาทก่อนและหลังดำเนินการฟ้อง  งานควบคุมการบริการสังคมของผู้ถูกคุมประพฤติ งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานพัฒนาชุมชน

            งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  งานจัดระเบียบชุมชน  งานประสานงานและร่วมมือกาบหน่วยงานต่างๆ  เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน  งานจัดทำโครสงงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน  งานพัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 • กองการศึกษา

  พนักงานเทศบาล  ประกอบด้วย

            1)  ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา)                ระดับกลาง       จำนวน   1   อัตรา

            2)  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  (นักบริหารการศึกษา)            ระดับต้น          จำนวน   1   อัตรา

            3)  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาการศึกษา  (นักบริหารการศึกษา)  ระดับต้น          จำนวน   1   อัตรา

            4)  ศึกษานิเทศก์    ชก/ชก.พิเศษ                                                                   จำนวน   1   อัตรา 

            5)  นักสันทนาการ  ปก/ชก                                                                            จำนวน   1   อัตรา 

            6)  นักสันทนาการชำนาญการ                                                                       จำนวน   1   อัตรา 

            7)  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                                                   จำนวน   1   อัตรา 

            8)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ปง/ชง                                                       จำนวน   1   อัตรา  

  พนักงานจ้าง

             พนักงานจ้างตามภารกิจ                                                          

            1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                                                         จำนวน   1   อัตรา 

            2)  พนักงานขับรถยนต์                                                                                 จำนวน   1   อัตรา

            3)  ผู้ช่วยนักสันทนาการ                                                                               จำนวน   2   อัตรา

            4)  ผู้ช่วยครู                                                                                                จำนวน   3   อัตรา

            พนักงานจ้างทั่วไป

            1)  คนงาน                                                                                                  จำนวน   1   อัตรา

 •          งานธุรการ     

            การควบคุมการรับ - ส่งหนังสือ  เก็บรักษาและค้นหาเอกสาร  ร่างโต้ตอบประมวล  ดูแลรักษาอาคาร  สถานที่  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  งานควบคุมงบประมาณ  งานสวัสดิการของสำนักปลัดเทศบาล  งานควบคุมการลา  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  จัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือน  ค่าตอบแทน  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานบริหารงานบุคคล

            เพื่อรองรับเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  การบรรจุ   แต่งตั้ง  โอนย้าย  เลื่อนระดับ  เลื่อนขั้นเงินเดือน  การจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  และการพัฒนาบุคลากร  การจัดทำโครงการต่างๆ  ของสำนักปลัดเทศบาล  งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  การดำเนินการสอบแข่งขัน   การสอบคัดเลือก  การคัดเลือก  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  การขอรับทุนการศึกษา  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย    

   

             งานแผนโครงการและงบประมาณ

             งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ประสานงานในการดำเนินงานทางการศึกษากับหน่วยงานอื่นๆ งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานการเงินและบัญชี งานเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน และค่าสาธารณูปโภค  งานจัดทำบัญชีพัสดุ  เอกสารใบสำคัญเกี่ยวกับการเบิกจ่าย รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนประจำงวด งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  พนรักงานครู และลูกจ้างประจำ  สังกัดสถานศึกษางานจัดทำงบประมาณประจำปีและเพิ่มเติม  งานสถิติและการรายงานการเงินทุกประเภท  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย    

            งานการศึกษาปฐมวัย

            การศึกษาปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย โรงเรียนหรือศูนย์การเรียนรู้  ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านหมี่  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานโรงเรียน

  งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล  งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆ  ของโรงเรียน  งานดูแลจัดเตรียมและให้บริการวัสดุ  อุปกรณ์คู่มือครู  สื่อการเรียนการสอนโรงเรียน  งานการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน  งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน  งานปลูกฝังวินัยและถ่ายทอดวัฒนาธรรมของชาติ  งานประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานนิเทศก์การศึกษา

            งานการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของเทศบาลและสถานศึกษา  งานส่งเสริมคุณภาพหลักสูตรการศึกษา  งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย

            งานการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  งานจัดการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ครูชุมชน  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์

 •           งานจัดดำเนินการด้านห้องสมุดประชาชน  งานจัดเนินการเกี่ยวกับการจัดที่อ่านหนังสือ  หรือห้องสมุดชุมชน  งานการจัดพิพิธภัณฑ์  งานงในการจัดแลละดำเนินเกี่ยวกาบการเครือข่ายทางการศึกษา งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย    

            งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

            งานสำรวจเด็กก่อนการศึกษาภาคบังคับ  งานตรวจสอบและดำเนินการผู้ฝ่าฝืนตาม พ.ร.บ. ภาคบังคับ  งานงานตรวจโรงเรียนและสถานที่  ที่กฎหมายกำหนด  สอดส่อง  ดูแลความประพฤติของนักเรียนและเยาวชนที่ประพฤติไม่เหมาะสม  งานรายงานอุบัติภัยภายในโรงเรียน  งานอนนามัยโรงเรียนร่วมกับสาธารณสุขและโรงพยาบาล  งานลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด  งานรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ  งานติดตามนักเรียนที่ออกกลางคันและนักเรียนที่จบชั้นสูงสุดของโรงเรียน  งานติดตาม  เสนอ  แนะแนววางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความ

  ประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล  งานช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน งานกิจกรรมมอบหลักฐานการศึกษา  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

            งานกีฬาและนันทนาการ

            งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  งานชุมนุมต่างๆ  การอยู่ค่ายพดกักแรม  งานการจัดแข่งขันกีฬา  งานส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ  ส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน  งานการพัฒนาเทคนิคการกีฬาการส่งเสริมการกีฬาเพื่ออาชีพ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม

            งานประเพณีและส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  รวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และค้นคว้า  งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย