เทศบาลเมืองบ้านหมี่

บริการข้อมูล

สถิติเข้าชม

2.png5.png2.png3.png2.png
Today69
Yesterday112
This week409
This month181
Total25232

Visitor Info

  • IP: 3.235.29.190
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2020-04-02

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Login Form

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


     พรบ กระจายอำนาจ ฉบับที่ 2 ปี 2549
     พรบ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2550
     พรบ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ปี 2542 และ ปี 2553
     พรบ การสาธารณสุข ปี 2535
     พรบ การอำนวยความสะดวกกับประชาชน ปี 2558
     พรบ ขุดดิน ถิมดิน ปี 2543
     พรบ ควบคุมอาคาร ปี 2522
     พรบ ทะเบียนราษฎร ปี 2534
     พรบ เทศบาล ฉบับที่ 13 ปี 2552
     พรบ ผู้สูงอายุ ปี 2546
     พรบ ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2550
     ระเบียบ ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 25
     ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2548
     ระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น ปี 2547
     พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่
     พรบ.ภาษีป้าย
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559
     ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2559