เทศบาลเมืองบ้านหมี่

บริการข้อมูล

สถิติเข้าชม

5.png0.png2.png1.png6.png
Today20
Yesterday295
This week1225
This month3424
Total50216

Visitor Info

  • IP: 3.237.94.109
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2020-09-20

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Login Form

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรป้องครองส่วรท้องถิ่น พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14)พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่ก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562
x ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551
x ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2554