การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

http://www.banmi.go.th/en/2018-10-01-01-53-14.html