การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร

ข้อบังคับเทศบาลเมืองบ้านหมี่ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2552 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2555 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลเมืองบ้านหมี่ พ.ศ. 2562

 

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563