ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่ได้กำหนดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนประชาชน ดังนี้

    1. ตู้รับความคิดเห็น บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่

   2. เว็บบอร์ดของสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่

    3. แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจประจำทุกหน่วยงาน

    4. โทรศัพท์ หมายเลข 036-472072

    5. E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    6. จุดบริการรับเรื่องร้องเรียน / ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จ.ลพบุรี

    7. การแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ ของสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่

    8. การแสดงความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคม