สิทธิ์และสวัสดิการผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วย HIV

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     ทางหน่วยงานเตรียมเปิดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ ที่ทำการ จำนวนเงินเป็นไปตามอัตราขั้นบันไดอายุ ต่ำสุด 600 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 60-69 ปี และสูงสุด 1,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ ที่ทำการ เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ

 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปีงบประมาณ 2563

 


 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาลการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อดำเนินการตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2558

     คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

          1. มีสัญชาติไทย
          2. มีสมุดคู่มือคนพิการ
          3. มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เทศบาล อบต. กทม.

     ขั้นตอนในการยื่นขอขึ้นทะเบียน

          ให้ ผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกๆปี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

     หลักฐานในการยื่นขอจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

          1. สำเนาบัตรประชาชนผู้พิการ หรือ สำเนาสูจิบัตร
          2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ
          3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.

 กรณี ที่ผู้พิการไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง และ ไม่มีสมุดเงินฝากธนาคาร อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นจดทะเบียนแทนได้ หรือ บิดา/มารดา/ผู้ปกครองของผู้พิการเป็นผู้ยื่นขอจดขึ้นทะเบียนแทนได้

  

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปีงบประมาณ 2563 

 


 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
การขอเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

คุณสมบัติผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือ (คนละ 500 บาท/เดือน)

     1. ต้องเป็นผู้ที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยที่ปรากฏอาการ และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน
     2. ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
     3. มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต อบต. จริง
     4. ต้องอาศัยอยู่ในเขต อบต. จริง
     5. ได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหาร อบต.
     6. มีฐานะยากจน โดยรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อปี

หลักฐานการรับความช่วยเหลือ

     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน
     3. ใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ปรากฏอาการ